Hoofdmenu

Nieuwbouw Tarcisiusschool op huidige locatie

De Tarcisiusschool aan de Aarweg krijgt een nieuw gebouw op de huidige locatie. Het gebouw waar de school nu in zit, stamt uit de jaren vijftig. Het is technisch verouderd en past niet meer bij de onderwijsconcepten van nu. Bovendien kampt de school met ruimtegebrek en heeft daarvoor al een dislocatie in gebruik. Dat maakt nieuwbouw noodzakelijk.

De dislocatie aan de Celsusstraat kan dan worden opgeheven. Bovendien biedt dat de mogelijkheid om ruimte te creëren voor een peuterspeelzaal en buitenschoolse- en kinderopvang waardoor een zogenaamde brede school ontstaat.

Voor de nieuwbouw zijn vier locaties onderzocht. De locatie aan de Aarweg is als meest geschikte uit de bus gekomen. Deze plek ligt centraal in het gebied waar het gros (60%) van de schoolgaande kinderen woont. Het bestemmingsplan biedt ook voldoende ruimte om de nieuwbouw te realiseren. En deze plek is al aangewezen in het IHP (Integraal Huisvestings Plan), waarin een evenwichtige spreiding van het aantal basisscholen over de stad een belangrijk uitgangspunt is. Ook het onderwijsbestuur INNOVO en de kindpartners die deel gaan nemen in de brede school verkiezen de huidige locatie boven de alternatieve locaties.

Afgevallen locaties

De andere onderzochte locaties zijn: de dependance aan de Celsusstraat, het terrein naast de sportvelden aan de Benzenraderweg en het voormalige HTS-gebouw in Bekkerveld/dr. Jaegerstraat. De Celsusstraat valt af vanwege de ligging nabij de autobaan. De fijnstofconcentratie en geluidsoverlast is hierdoor hoog en er ligt ook een tankstation te dichtbij. De locatie aan de Benzenraderweg ligt in het voedingsgebied van andere basisscholen en valt daarom af. De voormalige HTS is geen eigendom van de gemeente en de aankoop en noodzakelijke verbouwing van het pand leidt tot een aanzienlijke overschrijding van het door de raad beschikbaar gestelde budget.

Knelpunt Aarweg

Uit de analyse komt verkeersoverlast veroorzaakt door het halen en brengen van leerlingen als grootste knelpunt op de locatie Aarweg naar voren. Er zijn in het verleden al verschillende verkeersmaatregelen in de buurt genomen om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Bij het uitwerken van de plannen voor de nieuwbouw krijgen aanvullende verkeersmaatregelen nadrukkelijk aandacht. Zo komt er overleg met omwonenden waarbij zij de mogelijkheid krijgen om hiervoor ideeën aan te dragen. Ook wordt een werkgroep “verkeer” ingericht, waarin gemeente en schoolbestuur gezamenlijk een pakket aan verkeersmaatregelen uitwerken. De bedoeling is om zowel op het schoolterrein als in de openbare ruimte extra maatregelen te treffen.

Planning

Schoolbestuur INNOVO is verantwoordelijk voor de bouw en gaat dit jaar de plannen in nauw overleg met de gemeente verder uitwerken en voorbereiden. Ook wordt nog gezocht naar een geschikte plek voor de tijdelijke huisvesting van de leerlingen van zowel de hoofdlocatie als de dislocatie. Als de gemeenteraad de plannen goedkeurt, zal de bouw naar verwachting starten in 2018 en wordt de nieuwbouw medio 2019 in gebruik genomen.

Bron: gemeente Heerlen

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock« (Vorig nieuwsbericht)
(Volgend nieuwsbericht) »