Hoofdmenu

Gemeente besluit opnieuw over geitenhouderij Kromhagerweg te Eys

De gemeente Gulpen-Wittem heeft opnieuw een besluit genomen over de geitenhouderij aan de Kromhagerweg in Eys. Aanleiding hiervoor was de nieuwe Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer die de initiatiefnemer, de heer Limpens, op 16 maart jl. heeft ingediend bij de gemeente voor de benodigde Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). Er wordt geen OBM verleend.

Op 14 september 2016 heeft de gemeente een OBM verleend aan de initiatiefnemer voor het houden van 805 geiten op de betreffende locatie. Tegen dit besluit is een aantal bezwaren ingediend, welke met name betrekking hadden op de (vermeende) gezondheidsrisico’s. Op 14 maart 2017 is de vergunning nadat de bezwaarschriften gegrond waren verklaard alsnog verleend. Daarbij werden de risico’s voor de volksgezondheid en ten aanzien van de cumulatie van geuroverlast, ammoniak en fijnstof als belangrijk aandachtspunt nader gemotiveerd. Tegen deze beslissing zijn vijf beroepsschriften ingediend. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), die in opdracht van de gemeente milieutaken uitvoert en advies uitbrengt, heeft tijdens dit proces geconcludeerd dat de geurberekening die onderdeel uitmaakt van de aanvraag OBM onjuist was. De initiatiefnemer was genoodzaakt de geurbelasting opnieuw te laten berekenen om alsnog een afwijzing van de OBM te voorkomen. In het kader van volksgezondheid is ook de GGD Zuid-Limburg in dit geval een van de betrokken partijen.

Recente ontwikkelingen

Nadat de geurbelasting recent opnieuw door de initiatiefnemer is berekend dient hij op 16 maart 2018 een nieuwe Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer bij de gemeente in. In deze nieuwe Melding geeft de initiatiefnemer aan het aantal geiten van 805 naar 655 te reduceren om aan de wettelijk gestelde geurnormen te kunnen voldoen. Hij hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets in te dienen. Deze ingediende Melding is voor de gemeente aanleiding geweest om ambtshalve, nu 16 maanden later, opnieuw besluit te nemen over de plannen. De conclusie is dat de gemeente geen OBM afgeeft.

Waarom heeft de gemeente een nieuw besluit genomen over de OBM?

De wijziging die de initiatiefnemer op 16 maart jl. heeft ingebracht zorgt ervoor dat het bestaande besluit moet worden aangepast. Een combinatie van factoren heeft ertoe geleid dat de gemeente hier formeel een nieuwe beslissing over neemt en niet instemt met het verlenen van de OBM.

  • De wet- en regelgeving omtrent de beoordeling van de OBM (en het aspect gezondheid) is in de  afgelopen periode op diverse onderdelen veranderd. De gemeente dient in geval van besluitvorming rekening te houden met deze veranderingen en de huidige richtlijnen.
  • Door het verminderen van het aantal dieren in de inrichting is er discrepantie ontstaan tussen het aantal vergunde geiten (805) dat in de voormalige OBM is vastgelegd en het aantal geiten dat maximaal gehouden mag worden (655) op basis van geurbelasting die recent is berekend. Dit gegeven was voor de gemeente per definitie aanleiding om een nieuw besluit te nemen.
  • Landelijk zijn op medisch gebied verschillende zaken onderzocht rondom het houden van geiten in relatie tot de volksgezondheid. Resultaten tonen aan dat niet kan worden uitgesloten dat het houden van geiten geen gevolgen heeft voor de gezondheid van omwonenden. Dit aspect maakt een belangrijk onderdeel uit van de nieuwe besluitvorming. Dit wordt door de GGD Zuid-Limburg in een advies op 18 juli 2017 en opnieuw op 27 februari 2018 met klem bevestigd.
  • Gelet op de aangetoonde risico’s geeft de GGD Zuid-Limburg twee zaken ter overweging mee aan de gemeente: het in acht nemen van een kritische grens van 2 kilometer rondom de geitenhouderij en het toepassen van een voorzorgsbeginsel. (Het voorzorgsbeginsel wordt toegepast wanneer er risico’s voor de volksgezondheid bestaan). De gemeente kiest voor het toepassen van het voorzorgsbeginsel. Hierdoor kan er geen OBM worden verleend.
  • Vanwege dezelfde voorgenoemde risico’s hebben inmiddels de provincie Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Nederweert een stop gelegd op de oprichting of het uitbreiden van geitenhouderijen in hun omgeving.
  • Het aantal eerder ingediende bezwaarschriften en diverse signalen vanuit de gemeenschap tonen aan dat er behoefte is aan openheid en transparantie rondom de besluitvorming over de geitenhouderij aan de Kromhagerweg in Eys. Door ambtshalve opnieuw een besluit te nemen creëren we helderheid over de besluitvorming en de weg daar naartoe.

Hoe verder?

De OBM voor de oprichting van een geitenhouderij aan de Kromhagerweg in Eys wordt niet door de gemeente verleend. De reeds verleende OBM van 14 maart 2017 wordt gelijktijdig ingetrokken. De initiatiefnemer heeft de mogelijkheid om een Milieu Effect Rapportage (M.E.R.-procedure) te doorlopen, welke diepgaand inzicht biedt in de gevolgen voor de volksgezondheid en waarin nadere voorwaarden gesteld kunnen worden. De initiatiefnemer en andere betrokkenen cq. belanghebbenden worden door de gemeente in kennis gesteld van het genomen besluit.

Foto Wikimedia