Hoofdmenu

Gemeenten Zuid-Limburg financieren nieuwe aanpak jeugd GGZ

De 18 Zuid-limburgse gemeenten investeren de komende 3 jaren gezamenlijk € 900.000 in een innovatieplan van GGZ instelling Mondriaan. Mondriaan wil een nieuwe aanpak van de zorg binnen de jeugd GGZ introduceren om de zorg zowel optimaal als betaalbaar te houden. Hun plan zet in op een verdere afbouw van langdurig verblijf in een instelling, met daarvoor in de plaats een forsere inzet en uitbreiding van zorg in de thuissituatie. De beweging van minder dure klinische zorg naar meer ambulante zorg past in de doelen van de gemeenten om kinderen meer in de thuissituatie te behandelen en begeleiden in plaats van op te nemen in een instelling. Onderzoek en ervaringen elders in het land laten zien dat dit een positief effect heeft op de resultaten van de behandeling.

Intensive Home Treatment
In de nieuwe plannen wil Mondriaan IHT-teams (Intensive Home Treatment) gaan inzetten. Kinderen, zelfs met de meest zware problematiek, worden dan zo veel mogelijk in de eigen thuissituatie geholpen. Daardoor kan hun normale leven, bijvoorbeeld op school en bij (sport)verenigingen) zo veel mogelijk gelijk blijven. Alleen daar waar het écht niet anders kan, worden kinderen kortdurend opgenomen. De opnameduur wordt daarmee fors verlaagd, van gemiddeld 3 maanden in de huidige situatie, naar gemiddeld 2 weken in de nieuwe situatie. Daardoor is de verwachting dat de bedden kunnen worden afgebouwd van 39 bedden in 2016 naar 17 bedden in 2020.De behandeling thuis wordt verlengd en geïntensiveerd. Het gezinssysteem wordt, veel meer dan nu het geval is, betrokken bij de behandeling. Wanneer een kind tijdelijk moet worden opgenomen, verblijven ouders bijvoorbeeld ook een aantal nachten bij Mondriaan. Zo worden ze optimaal betrokken bij het herstel van hun kind. Wanneer zorg binnen Mondriaan niet meer noodzakelijk is, wordt afgeschaald naar andere zorgaanbieders. Een soepele op- en afschaling tussen Mondriaan en andere zorgaanbieders staat centraal in het model.
De totale transitie van Mondriaan kost € 1.600.000. Mondriaan zelf investeert €700.000 en de 18 gemeenten verdelen de komende 3 jaren de resterende € 900.000. Mondriaan heeft ook het afgelopen jaar al geïnvesteerd en zich intensief voorbereid op deze ingrijpende transformatie. De organisatie is compacter geworden en werkprocessen zijn daarop aangepast. Deze investering heeft als doel om uiteindelijk een betere vorm van GGZ-hulp te leveren aan deze kwetsbare kinderen en levert daarnaast een structurele verlaging van de zorgkosten op.

Meer initiatieven
Naast dit plan zijn er in Zuid-Limburg meer initiatieven die erop gericht zijn om de problematiek bij jeugdigen eerder te signaleren en meer in de eigen omgeving te behandelen. Er wordt in buurten intensiever samengewerkt tussen organisaties vanuit welzijn, onderwijs, veiligheid en zorg.
De manier van werken van Mondriaan verandert. In plaats van een organisatie waar ouders en jeugdigen naartoe moeten komen wordt het veel meer een organisatie die je op school of in de buurt tegen kunt komen. Het past bij allerlei initiatieven die ervoor zorgen dat hulp makkelijker te vinden is en waardoor problemen niet onnodig verergeren of te groot worden.

Beddenhuis
In het verlengde van het bovengenoemde plannen willen de Zuid-Limburgse gemeenten samen met zorgaanbieders de crisisfunctie anders gaan organiseren. Zij willen de verantwoordelijkheid bij meerdere partijen onderbrengen en gezamenlijk een zogenaamd ‘beddenhuis’ gaan realiseren. Dat betekent dat er gestreefd wordt naar een integraal crisiscentrum voor de GGZ, Jeugd en Opvoedhulp en licht verstandelijk gehandicapten doelgroep (nu nog geleverd door Mondriaan, Xonar en de Koraalgroep) waardoor er sneller en beter maatwerk kan worden geboden aan kinderen in crisis. De komende periode wordt dit plan verder uitgewerkt.
Foto:©Parkstad Actueel / Lucho Carreno(Volgend nieuwsbericht) »