Hoofdmenu

Tarieven afvalstoffenheffing 2019 gemeente Kerkrade

De kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval dienen volledig opgebracht te worden uit de door ieder huishouden te betalen Afvalstoffenheffing. Voor het jaar 2019 is gebleken dat de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval ten opzichte van 2018 flink gestegen zijn. Zo zijn brandstofprijzen gestegen, dalen de opbrengsten van ingezameld oud-papier en textiel en zijn er loonkostenstijgingen. Daarnaast heeft het kabinet besloten om de belasting op het storten en verbranden van afvalstoffen in Nederland per 2019 te verhogen, deze maatregel leidt voor Kerkrade tot geraamde extra kosten van € 105.000,- in 2019.

De omvang van bovengenoemde kostenstijging is zodanig dat het niet mogelijk is om de tarieven van de afvalstoffenheffing op het niveau van 2018 te houden. Dit leidt er toe dat het vaste tarief met € 20,- per huishouden verhoogd wordt en de variabele tarieven gelijkgetrokken worden aan de variabele tarieven van andere Rd4-gemeenten.

Op 19 december 2018 heeft de Raad de Tarievennota 2019 en daarmee ook de Afvalstoffenheffing voor 2019 vastgesteld.

De nieuwe tarieven van de Afvalstoffenheffing bestaan uit een vast tarief – het bedrag dat huishoudens per jaar dienen te betalen en een variabel tarief – het bedrag dat huishoudens per keer betalen voor het aanbieden van restafval.

Tarieven:
Vast tarief 2019 2018
Per huishouden € 160,- € 140,-

Variabel tarief 2019 2018
Lediging 140 liter restafvalcontainer € 6,45 € 5,35
Lediging 240 liter restafvalcontainer € 8,75 € 7,25

Lediging 20 liter GFT-afvalcontainer GRATIS GRATIS
Lediging 140 liter GFTafvalcontainer GRATIS GRATIS
Lediging 240 liter GFT-afvalcontainer GRATIS GRATIS

Aanbieding restafval ondergrondse 
container 60 liter € 1,60 € 1,45
Aanbieding restafval ondergrondse 
container 30 liter € 0,80 € 0,75

Aanbieding GFT-afval ondergrondse 
container 60 liter GRATIS GRATIS
Aanbieding GFT-afval ondergrondse 
container 30 liter GRATIS GRATIS

Gekenmerkte huisvuilzak € 1,60 € 1,45

Voor het in bezit hebben van(af) een tweede restafvalcontainer betaalt u € 10,- huur per container per jaar. Voor het in bezit hebben van(af) een derde GFT-container betaalt u € 10,- huur per container per jaar (2 GFT-containers zijn gratis).

Levering container: € 25,- (per container)
Wisselen container: € 25,- (per container)

Bij verhuizing: nieuwe bewoners kunnen binnen 6 maanden na verhuizing eenmaal kosteloos van containervolume wisselen.

Tegemoetkoming afvalstoffenheffing bij medisch afval, grote gezinnen en kwijtschelding
Ook de tarieven bij de bijzondere regelingen voor medisch afval, grote gezinnen en kwijtschelding zijn door de raad gewijzigd:

Medisch afval
Het vaste tarief (€ 160 in 2019) dient net als in 2018 betaald te worden. Ten aanzien van de variabele tarieven worden de kosten boven € 75 ongeacht het inzamelmiddel (mini-container, ondergrondse container of gekenmerkte zakken) niet meer in rekening gebracht.

Grote gezinnen
Het vaste tarief (€ 160 in 2019) dient net als in 2018 betaald te worden. Ten aanzien van de variabele tarieven worden de kosten boven € 150 ongeacht het inzamelmiddel (mini-container, ondergrondse container of gekenmerkte zakken) niet meer in rekening gebracht.

Kwijtschelding
Het vaste tarief van € 160 wordt kwijtgescholden en hoeft dus niet betaald te worden. Wel zullen vanaf 1 januari 2019 de variabele kosten betaald dienen te worden. Dit in tegenstelling tot 2018, waar afhankelijk van het inzamelmiddel de variabele kosten boven € 67,- of € 72,50 werden kwijtgescholden. Het loslaten van het kwijtschelden van het variabele tarief is in lijn met de duurzaamheidsdoelstelling (afval scheiden loont/vervuiler betaalt).
Met deze wijziging wordt de gedachte van sterkste schouders dragen de zwaarste lasten niet verlaten. De in 2019 toenemende kosten voor afval worden voor het overgrote deel opgevangen door een stijging van het vaste tarief, welke onverminderd wordt kwijtgescholden.

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno