Hoofdmenu

Uitkomsten enquête over afval 

In april hebben we een enquête gehouden over het thema afval. Langs deze weg bedanken we alle 469 inwoners die de enquête hebben ingevuld, voor hun tijd en mening. Onder de deelnemers zijn 10 cadeaubonnen verloot die wethouder Freed Janssen op 4 juli aan de gelukkige winnaars heeft overhandigd.

De resultaten van de enquête bespreken we met de andere Rd4-gemeenten en spelen een rol bij de evaluatie van het huidige afvalbeleid. Gemeente Landgraaf wil de hoeveelheid restafval terugdringen om de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) voor 2020, te halen. Dat betekent 75% hergebruik en maximaal 100 kg restafval per inwoner. In 2018 was het scheidingspercentage in Landgraaf 72% en het restafval 116 kg per inwoner.

Uitkomsten enquête

De belangrijkste uitkomsten zijn:

Inwoners zijn redelijk tevreden over de afvalinzameling; zowel de frequentie (hoe vaak het afval wordt opgehaald) als het inzamelmiddel. Als aandacht- of verbeterpunt wordt onder andere de kwaliteit van de PMD-zakken, de wens voor PMD- en/of papiercontainers, de tarieven van de milieuparken en het tegengaan van het te vroeg buiten zetten van PMD-zakken genoemd.
Circa 62% van de respondenten geeft aan liever niet de restafvalcontainer in te willen leveren wanneer restafval ook kan worden aangeboden bij een ondergrondse restafvalcontainer. Van de respondenten die er wel voor openstaan geeft meer dan de helft aan maximaal 100 meter te willen lopen. Als restafval niet meer aan huis zou worden opgehaald dan zou 46,8% de restafvalcontainer willen gebruiken als PMD-container en 27,6% als  papiercontainer.
Als de kosten voor de verwerking van afval verder zouden stijgen zou bijna 40% kunnen instemmen met een tarief voor GFT-afval. Het verhogen van het tarief voor restafval werd door 23% van de respondenten als optie gezien terwijl slechts 7% zou kunnen instemmen om dan de afvalstoffenheffing te verhogen.
De respondenten gaven aan tevreden te zijn over de straatclusters (locaties met papier, glas en/of textielcontainers). Wel werd er aandacht gevraagd voor  de ledigingsfrequentie bij enkele locaties.

De respondenten beoordelen de Rd4-afvalwijzer als goed. 38,8% zou er geen moeite mee hebben om in de toekomst inzameldagen enkel via de Milieu App of via de website van Rd4 te kunnen raadplegen.

Foto®Parkstad Actueel/ Lucho Carreno« (Vorig nieuwsbericht)