Hoofdmenu

Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0

Medio vorig jaar is in een huis-aan-huis verspreide brief gevraagd een enquête in te vullen. In de enquête kon u aangeven welke woonwensen u nu of in de toekomst heeft. Deze enquête maakte onderdeel uit van een woningmarktonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door de gemeente. In een eerdere brief is ook de toezegging gedaan dat u wordt geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek en wat de gemeente met deze resultaten gaat doen.

 

Wat was de aanleiding van dit onderzoek en de enquête?In opdracht van de gemeenteraad is onderzocht of er op de woningmarkt sprake is van knelpunten en problemen. Hierbij gaat het met name om de volgende vragen.

 • Zijn vraag en aanbod met elkaar in balans?
 • Vinden woningzoekenden hun woning van voorkeur?
 • Aan welke woningen hebben wij nu en in de toekomst behoefte?
 • Voldoet de huidige woningvoorraad aan deze vraag? En zo nee, wat moeten wij doen om deze voorraad meer in balans te brengen met de vraag?

De gemeente wil hierbij zo veel als mogelijk aan de woonwensen van inwoners voldoen.

Wat is er onderzocht?Een bureau heeft de opdracht gekregen de Landgraafse woningmarkt te onderzoeken. Met het oog daarop is de huidige situatie op de woningmarkt (vraag en aanbod) en de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen (zoals jongeren en ouderen), afgezet tegen de toekomstige behoefte. Daarnaast is er in diezelfde periode ook een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd in de vorm van een enquête. De enquête werd huis-aan-huis verspreid. Meer dan 5.500 mensen hebben de enquête ingevuld. Nadat de gegevens van deze enquête waren verwerkt, zijn deze vervolgens vergeleken met de uitkomsten van het woningmarktonderzoek.

Uitkomsten woningmarktonderzoek

Uit het rapport blijkt het volgende:

 • Op basis van prognoses neemt het aantal huishoudens de komende jaren af.
 • Dit betekent dat er de komende jaren geen extra woningen nodig zijn.
 • Het aantal gezinnen en jonge huishoudens daalt.
 • Het aandeel 75-plussers neemt sterk toe.
 • Door de groei van het aantal oudere huishoudens en de grote voorraad eengezinswoningen ontstaat er een mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.
 • Oudere huishoudens hebben doorgaans behoefte aan een gelijkvloerse en levensloopbestendige woning. Dit woningtype is maar beperkt aanwezig. Daarnaast zien we dat er in de bestaande woningvoorraad een overschot ontstaat aan eengezinswoningen.
 • De gemeente kan – gelet op de bevolkings- en huishoudensontwikkeling – nog maar beperkt woningen toevoegen. Het is dan ook belangrijk juist die woningen toe te voegen die voorzien in een behoefte voor de langere termijn.

Uitkomsten woonbehoefteonderzoek (enquête)

De uitkomsten van de enquête geven het volgende aan:

 • Ongeveer 15% van de 65-plussers geeft aan te willen verhuizen.
 • Oudere huishoudens geven aan vooral behoefte te hebben aan gelijkvloers wonen.
 • Dit soort woningen is echter maar beperkt aanwezig.
 • Voor ouderen speelt de woonomgeving een belangrijke rol; een veilige woonomgeving in de buurt van de voorzieningen (huisarts en winkelcentrum).
 • Een groot deel van de oudere huishoudens geeft aan te willen huren, terwijl de overige huishoudens willen huren in de vrije sector (> € 750,00) dan wel willen kopen.
 • De starters hebben een voorkeur voor grondgebonden rijwoning of een twee-onder-een-kapwoning. Twee derde van deze groep heeft een voorkeur voor koop.
 • De middengroep geeft aan ook een voorkeur te hebben aan een grondgebonden woning, hoewel deze groep ook vaker kiest voor een appartement.

Wat zijn de conclusies uit het onderzoek en de enquête?. Het bouwen van gelijkvloerse (levensloopbestendige) woningen zorgt voor de meeste doorstroming op de woningmarkt en brengt een grotere verhuisketen op gang. Als ouderen kunnen doorstromen naar een gelijkvloerse woning laten zij een (grote) eengezinswoning achter. Hierdoor kunnen gezinnen een stap zetten naar een grotere woning en krijgen ook starters meer mogelijkheden om een geschikte woonruimte te vinden.

Wat is er met de conclusie uit het rapport gedaan?. De uitkomsten van het onderzoek en van de enquête zijn vervolgens gebruikt voor het actualiseren van het woonbeleid zoals dat is verwoord in de nota ‘Samen Slim Sleutelen aan de Stad’. De nota is opgewerkt naar een versie 2.0. Ook is op basis hiervan het gemeentelijk woningbouwprogramma geactualiseerd en aangepast aan de conclusies uit het rapport.

Wethouder Bart Smeets: ‘De juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep. Dat is ons streven. Onderzoek toont aan: Landgraaf is een aantrekkelijke woongemeente! Dat willen we behouden en – daar waar nodig – versterken. We creëren daartoe mogelijkheden en pakken de kansen die voorbij komen om de Landgraafse woningmarkt in beweging te krijgen. Dat doen we aan de ene kant door op een slimme manier woningen toe te voegen. Aan de andere kant onttrekken we woningen aan de markt op een verantwoorde manier.  Zo ‘bouwen’ we verder aan Landgraaf en brengen de doorstroming op de Landgraafse woningmarkt op gang.’  aldus de wethouder.

Ons ‘Woningmarktprogramma’ en de nota ‘Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0’ » vindt u op onze website bij project en plannen.

Foto: Pascal Moors