Hoofdmenu

Problematiek rond leegstaande gymzaal Bruinkoolweg Heksenberg.

 

Al in mei 2020 is via een groter artikel, aandacht gegeven aan de leegstaande gymzaal Bruinkoolweg Heksenberg. We schreven toen o.m. het volgende: zoals bekend is in de wijk Heksenberg/Pronsebroek op de sportaccommodatie Pronsebroek aan de Hei Grindelweg (ook de thuishaven van RKSV Groene Ster) een nieuwe gymzaal gebouwd, evenals nieuwe kleedlokalen voor de groen witte sterdragers.

Door de bouw van de nieuwe gymzaal kwam er ook een gebruikseinde van de ruim zestig jaren oud zijn gymnastiekzaal aan de Bruinkoolweg. Hierna kwam meermaals aan bod de vraagstelling wat er met dit gebouw zou gaan gebeuren. Volgens de heer Ed Petit (oud-gemeenteraadslid) heeft hij, toen de plannen voor de nieuwe gymzaal openbaar werden, in gesprekken met gemeente (ambtenaren) en buurtcontact ambtenaar een voorstel gedaan om de oude gymzaal een herbestemming te geven. Volgens hem was en is in de wijk Heksenberg veel vraag naar opslag voor verenigingen bij gebrek aan voldoende opslagruimtes en is volgens hem slopen geen optie. Zijn oproep was hierover duidelijk om te proberen de oude gymzaal als vereniging opslagruimte te behouden. Hiertoe wende hij zich tot Paul Hazen van fractie Stadspartij Heerlen. Deze beloofde hem de kwestie, weliswaar door de Corona ontwikkelingen digitaal,  aan te kaarten bij de commissie RO.

Ook werd Callie Steijaert (voorzitter/secretaris) van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek benaderd om medewerking. Op verzoek schreef laatstgenoemde op 29 juli 2020 een brandbrief naar het College van B & W om het gebouw te kunnen behouden als opslagruimte voor rond  10 verenigingen van Heksenberg en ondersteuning van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. Het betrof de Dartvereniging Heksenberg, E.H.B.O.-vereniging, Kanarievereniging Eendracht, Oranjevereniging Heksenberg, D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein, Harmonie St. Gerardus, Jeugd en Jongerenwerk Heksenberg, Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss, Stichting Speeltuin ’t Heksenpretje. Volgens gemeenteraadslid Paul Hazen en voormalig wethouder Simons (thans griffier in Simpelveld) zou het slopen van de oude gymzaal aan de Bruinkoolweg nog geen gelopen race is.

Overigens kwam verleden jaar ook ter sprake dat de scoutinggroep Nieuw-Einde interesse zou hebben voor de leegstaande gymzaal. Ed Petit: “scouting op de Heksenberg zou, evenals vroeger, een verrijking zijn van het verenigingsleven in de wijk. Maar indien, door welke oorzaak dan ook, scouting en de gemeente niet tot een akkoord kunnen komen dan zouden de genoemde Heksenbergse verengingen gaarne in gesprek gaan met de gemeente”

In oktober 2020 kreeg de heer Callie Steijaert van de gemeente Heerlen antwoord op de brandbrief van 29 juli 2020. Hierin gaf de gemeente o.m. algemene informatie aangaande over haar omvangrijke portefeuille aan maatschappelijk vastgoed, verspreid over de wijken en stadsdelen. Ook gaf zij aan dat met de realisatie van de nieuwe gymzaal op sportaccommodatie Pronsebroek de oude gymzaal Bruinkoolweg vervallen is en onderzocht wordt of deze gemeentelijke voorziening als huisvesting voor een andere gemeentelijke kerntaak ingezet kan worden. Scouting wordt overigens ook gezien als gemeentelijke kerntaak.

 

Het gemeentelijk antwoord gaf ook aan dat het onderzoek op redelijke termijn geen resultaat oplevert zal afstoten (verkoop of sloop) volgen. Volgens het maatschappelijk accommodatie beleid komen de eerder aangegeven verenigingen niet in aanmerking voor gemeentelijke huisvesting en kan dientengevolge aan het verzoek van de betrokken verenigingen niet tegemoet  gekomen worden. Uiteraard tot grote teleurstelling van betrokken verenigingen. “Wel is de gemeente zeker bereid om medewerking te verlenen bij evt. andere mogelijkheden”, aldus Gregor Dackus van team beleid Economie en Domein Economie.

Mede door alle Corona besognes werd de kwestie gymzaal Bruinkoolweg op een “lager pitje” gezet. Onlangs heeft Paul Hazen van fractie Stadspartij Heerlen niettemin hierover een aantal vragen gesteld. Op 21 januari jl. kreeg Paul Hazen antwoord op zijn gestelde vragen.

Paul Hazen: “wat is de stand van zaken m.b.t. de oude gymzaal op de Heksenberg”?

Gemeente: “ In goed onderling overleg zijn we gekomen tot een kostenraming voor de verbouwing van de gymzaal t.b.v. gebruik door de scouting. Deze raming wordt momenteel door de scouting beoordeeld op haalbaarheid”.

 Paul Hazen: “Heeft de scouting toegezegd”?

Gemeente: “de scouting heeft nog niet definitief toegezegd. De intenties van de scouting met betrekking tot deze locatie als toekomstige huisvesting zijn in ieder geval serieus”.

 Paul Hazen: “zo neen, wanneer wordt er contact opgenomen met de gezamenlijke verenigingen Heksenberg”?

Gemeente: “U doelt met deze vraag hoogstwaarschijnlijk op het eerder verzoek van de gezamenlijke verenigingen Heksenberg om de oude gymzaal aan de Bruinkoolweg in te zetten als onder andere bergruimte. Zie onze reactie d.d. 9 oktober 2020  waarin gesteld wordt het verhuren van bergruimte aan verenigingen geen gemeentelijke kerntaak is. Mocht de scouting, eenmaal huurder/ eigenaar van het pand, besluiten bergruimte aan de gezamenlijke verenigingen aan te willen bieden dan staat hen dat vrij.

Mochten we niet tot overeenstemming komen met de scouting dan zal opnieuw overweging plaatsvinden met betrekking tot de toekomst van het gebouw. Wanneer hieruit voortkomt dat we het gebouw, gezien bestemming en locatie geschikt achten voor verkoop, dan biedt dit mogelijk een kans voor de gezamenlijke verenigingen”.

Foto’s: Callie Steijaert

 (Volgend nieuwsbericht) »