Enquête voor 15.000 willekeurig geselecteerde inwoners van Landgraaf en Heerlen

 

In opdracht van de gemeenten Landgraaf en Heerlen worden burgers, bedrijven en instellingen op dit moment diepgaand bevraagd naar hun behoeften, wensen en meningen.

Een uitgebreide enquête valt een dezer dagen in de brievenbus van bijna 15.000 willekeurig geselecteerde inwoners van Landgraaf en Heerlen. Daarnaast voert het ‘expertteam’ gesprekken met inwoners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. In die gesprekken wordt vooral geluisterd. Door de vragenlijsten en de gesprekken willen we te weten komen hoe gedacht wordt over de gemeenten, wat goed gaat, beter kan en zo moet blijven – wat de wensen en behoeften zijn.

Door de onderzoeken willen Landgraaf en Heerlen achterhalen of burgers, bedrijven en instellingen nog beter kunnen worden bediend, en zo ja, door welke vorm van samenwerking. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de meest lichte vorm van samenwerking tot en met de meest vergaande vorm van samenwerking (fusie van beide gemeenten). Het onderzoek wordt zonder vooringenomen standpunten uitgevoerd. Er is geen voorkeur vooraf en er worden ook vooraf geen conclusies uitgesloten. Dat betekent dat de gemeentebesturen ook bereid zijn hun eigen posities ter discussie te stellen als dat voor de burgers en de samenleving beter is. Want het belang van de mensen die wonen en werken in Landgraaf en Heerlen staat in dit traject voorop.

Enquêtes

Het is belangrijk om te weten wat de inwoners vinden van de gemeente en wat ze verbeterd willen zien. Dat lukt niet met een eenvoudige vraag zoals in een referendum, waarop alleen met “ja” of “nee”  geantwoord kan worden. Om die reden krijgen in Landgraaf en Heerlen 15.000 mensen een vragenlijst met 19 vragen over uiteenlopende zaken: over de buurt, de zorgbehoefte, voorzieningen, de dienstverlening  van de gemeente, en vragen over wat zij belangrijk vinden bij hun gemeente. Door zo’n groot aantal  enquêtes te versturen, wordt een goed beeld verkregen  over wat er per wijk en per leeftijdscategorie leeft onder de inwoners.

Gesprekken

Daarnaast voert het expertteam, bestaande uit Wim Deetman, Wim Hazeu en Jan Mans momenteel gesprekken met inwoners, bedrijven en instellingen uit Landgraaf en Heerlen. Gesproken wordt bijvoorbeeld met instellingen op het gebied van zorg, huisvesting en onderwijs. Maar ook andere geledingen van de samenleving komen aan bod. Zo zal er ook gesproken worden met adviesraden van de gemeenten, het bedrijfsleven en worden er wijkbijeenkomsten georganiseerd.

Kosten en baten

In een derde onderzoek – naast de enquêtes en de gesprekken – wordt bekeken wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende vormen van samenwerking. Wat leveren deze vormen op? In hoeverre kunnen ze de kwaliteit van dienstverlening voor de samenleving verbeteren? Dragen ze bij aan meer efficiëntie ? En wat zijn dan de financiële consequenties voor gemeenten, burgers en maatschappelijke organisaties.  Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, moeten de kosten en opbrengsten én de kansen en risico’s van de verschillende vormen van samenwerking in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld. De uitkomsten van dit derde onderzoek moet het mogelijk maken om daarover tot een oordeel te komen.

Tweede samenwerkingskrant

Om de inwoners van Landgraaf en Heerlen op de hoogte te houden van het samenwerkingsproces en de daarbij behorende onderzoeken, wordt volgende week de 2e editie van de Samenwerkingskrant Landgraaf-Heerlen huis-aan-huis verspreid.

Geef een reactie