Officieel gestart  het project WhatsApp buurtpreventie in Kerkrade.  

Burgemeester Jos Som onthulde het eerste bord aan het Carboonplein in Kerkrade-West. Het streven is om de bebording eind november binnen geheel Kerkrade geplaatst te hebben. Om een overkill aan bebording te voorkomen, is ervoor gekozen om alle toegangswegen naar de wijken te voorzien van WhatsApp bebording. Eventueel kan achteraf nog worden bekeken of specifieke bebording wenselijk is.

Inwoners van een bepaalde buurt of wijk kunnen door middel van WhatsApp met elkaar in contact komen of blijven om elkaar te waarschuwen voor verdachte situaties en/of personen. Het communicatiemiddel WhatsApp kan naast het veiligheidsaspect ook zorgdragen voor meer (sociale) verbinding in de buurt (denk aan verwarde personen of mensen die vereenzamen). In steeds meer Nederlandse gemeenten wordt deze manier van informeren en communiceren toegepast. Vooral inbraken in woningen, auto’s en winkeldiefstallen kunnen hiermee voorkomen worden.

Buurtcoördinator
De gemeente Kerkrade heeft ontzettend veel reacties gehad op het inventarisatieformulier, dat via de website ingevuld kon worden. Tot onze grote vreugde zijn er al veel groepen actief binnen Kerkrade en zijn er heel veel mensen die aangegeven hebben een rol als coördinator te willen vervullen. Uiteraard is het niet mogelijk om iedereen tot coördinator te benoemen. Inmiddels is er een selectie gemaakt van mogelijke kandidaten die de rol van buurt coördinator op zich willen nemen. Deze mensen zijn inmiddels in kennis gesteld en uitgenodigd voor een bijeenkomst.

Per wijk zal er een wijkcoördinator (Noord, Oost, West) zijn die de regiefunctie heeft en samen met de (sub/buurt)coördinatoren de zaken uitzet. Gemeente en politie hebben hierin een ondersteunende en adviserende rol. Van belang is dat als de nieuwe werkwijze is ingevoerd, politie en gemeente een stapje terug doen. Het moet vooral een burgerinitiatief zijn en blijven.

De komende tijd wordt nog concreet gecommuniceerd hoe u zich kunt aanmelden voor het deelnemen aan de WhatsApp groep binnen uw buurt.

Foto kerkrade,nl

Geef een reactie