In september jl. heeft de gemeente Voerendaal een behoefteonderzoek laten uitvoeren naar de wijksteunpunten (WSP) onder alle inwoners van de gemeente. Het doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de behoeften van inwoners betreffende het activiteiten- en voorzieningenaanbod van de WSP’en in Voerendaal. Het onderzoek richtte zich hierbij zowel op het huidige gebruik als het wenselijk (toekomstig) aanbod van de bestaande WSP’en in de gemeente Voerendaal. Daarnaast zijn de huidige WSP’en geëvalueerd middels focusgroepen (d.w.z. groepsinterviews) met vrijwilligers en (zorg)professionals die werkzaam zijn in de WSP’en.

Circa 2.750 aselecte inwoners hebben een vragenlijst ontvangen voor het behoefteonderzoek. Uiteindelijk hebben bijna 900 personen de vragenlijst ingevuld en terug gestuurd (respons = 32%). Dit responspercentage is voldoende om representatieve uitspraken op het niveau van de dorpskernen te kunnen doen. Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten op een rijtje gezet.

Bekendheid en gebruik Twee derde van de inwoners van Voerendaal is bekend met de WSP’en. Hiervan geeft gemiddeld één op de 10 aan dat ze een wijksteunpunt weleens bezocht hebben. Dit geldt vooral voor de groep 55-plussers. De voornaamste reden om een bezoek te brengen aan het WSP is ‘ontmoeting’. Dit is ook uit de focusgroepen naar voren gekomen.

De voornaamste redenen om geen bezoek te brengen aan de WSP’en is dat er (nog) geen behoefte is. Daarnaast is een derde van mening dat men niet tot de doelgroep behoort. Dit wordt voornamelijk aangegeven door de personen die jonger zijn dan 55 jaar. Ook uit de focusgroepen is naar voren gekomen dat mensen al snel het idee hebben dat het WSP niet voor hen bedoeld is, maar voor mensen die zorg of hulp nodig hebben. De basisgedachte is echter dat het een ontmoetingsplek is voor jong en oud. Deze reden wordt dan ook het meest frequent genoemd door inwoners die een bezoek brengen aan het WSP. We zullen in de doorontwikkeling van de WSP’en extra investeren in ontmoetingsactiviteiten voor alle leeftijden en dit ook duidelijk communiceren.

Waardering Inwoners beoordelen de WSP’en gemiddeld met een 7,1, uiteenlopend van een 7,0 voor het WSP in Kunrade-Voerendaal tot een 7,4 voor het WSP in Ransdaal. Als minst positief wordt beoordeeld: openingstijden, aanwezigheid van professionals, het aanbod en de informatievoorziening over het WSP. Een meerderheid van de inwoners geeft aan dat de WSP’en (helemaal) voldoen aan de verwachtingen.

Behoeften voorzieningen en activiteitenaanbod. De behoefte aan creatieve en sportieve activiteiten in een WSP is het grootst: ruim één op de 3 inwoners geeft aan hieraan behoefte te hebben. De WSP’en zouden een gevarieerder aanbod van voorzieningen en activiteiten moeten aanbieden, zodat meer leeftijdsgroepen zich aangesproken voelen. Immers, velen zijn van mening dat ze niet tot de doelgroep behoren. Indien er echter meer activiteiten voor alle leeftijdsgroepen georganiseerd worden, zouden ook andere doelgroepen bereikt kunnen worden. Hierbij gaat het vooral om sport,- en educatieve activiteiten. ‘Ontmoeting’ blijft daarnaast het belangrijkste doel. Indien mensen elkaar ontmoeten in een WSP kan dit namelijk tegelijkertijd gecombineerd worden met andere activiteiten die door het WSP aangeboden worden. Het WSP moet wel iets te bieden hebben qua voorzieningen en/of activiteitenaanbod, zodat het voor inwoners de moeite waard is om hieraan deel te nemen. Het aanbod van voorzieningen wordt nu relatief laag gewaardeerd (zie ook onder ‘waardering’). Eén op de vijf personen heeft behoeft aan ontmoetingsactiviteiten, educatieve/ontwikkelingsactiviteiten, informatieve activiteiten, begeleiding van ouderen, activiteiten voor de jeugd en praktische behoeften.

We zijn erg blij met de resultaten van dit onderzoek, het biedt goede aanknopingspunten om de wijksteunpunten verder te ontwikkelen en aan te laten sluiten bij uw wensen en behoeften. Bedankt voor uw hulp hierbij!Rapport behoefteonderzoek WSP Voerendaal.docxword(2.45 MB)

Foto Voerendaal.nl

Geef een reactie