Hoofdmenu

Gemeenteraad van Voerendaal de omgevingsvisie vastgesteld.

Op 22 december jl. heeft de gemeenteraad van Voerendaal de omgevingsvisie vastgesteld. Hiermee is Voerendaal een van de eerste gemeenten in Zuid-Limburg die zo’n document hanteert.Met deze Omgevingsvisie anticipeert Voerendaal op de nieuwe wetgeving binnen het fysieke domein. Over enkele jaren immers zal de nieuwe omgevingswet van kracht zijn. Weer een transformatie die de lokale overheid moetondergaan na de omvangrijke operatie in het sociale domein.Het gaat in deze visie nadrukkelijk om een integrale visie op de fysieke leefomgeving die is gericht op het bevorderen van een vitale gemeente zoals treffend tot uiting komt in de titel van dit document: “Een vitaal Voerendaal, goed leven in het Land van Kalk.”

De omgevingsvisie is een document dat tot stand is gekomen met inbreng van bewoners, ondernemers en andere partners. Wethouder Peter Thomas (R.O.): “Wij hebben met hun gesproken over ontwikkelingen en opgaven die op ons af komen en over het oppakken van kansen om onze gemeente ook in de toekomst aantrekkelijk te houden als een plek waar het leven goed is. Door die inbreng kan de Omgevingsvisie rekenen op een breed draagvlak. Ik ben er van overtuigd dat Voerendaal, als wij deze visie als kompas voorverder beleid hanteren, zich op een positieve wijze blijft manifesteren.”

Brugfunctie

Het is een fundament voor ons bestuurlijk handelen dat vertrouwen en zekerheid kan bieden aan belanghebbenden, zoals onze inwoners, maar ook het bedrijfsleven en potentiële investeerders. Een belangrijk thema is dat Voerendaal een woongemeente is die een brugfunctie vervult tussen het stedelijke en het landelijk deel van Parkstad. Hierbij is het landschap een drager van de Voerendaalse identiteit en biedt dit kansen voor de toeristische-recreatieve sector.

———————————————————————————————————————

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margreeth vander Heijde via margreeth.van.der.heijde@voerendaal.nl of 06-23250696.