Stichting behoud Brunssummerheide: ‘Sibelco manipuleert onderzoek naar asbest risico’s Mijnsteenberg Heksenberg’

 

 

De Stichting Behoud Brunssummerheide heeft de provincie Limburg een brisant rapport aangeboden met het nadrukkelijk verzoek om een onafhankelijk onderzoek naar de werkelijke vervuiling van de Mijnsteenberg ONIV te gelasten. Volgens de stichting is er onomstotelijk bewijs dat de verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) die voor de vergunning van zandwinning door Sibelco is verplicht, gestoeld is op een ouders oppervlakkig rapport dat door het expertisebedrijf Royal HasKoning is opgemaakt in opdracht van Sibelco. Ook zou Sibelco zelf – en niet de overheid – het onderzoek hebben bekostigd. “Sibelco manipuleert daarmee opnieuw onderzoek naar de asbest risico’s van de Mijnsteenberg ON IV”, zegt Hansje Ausems van de Stichting Behoud Brunssummerheide.

De gewezen correspondente van NRC handelsblad bijt zich als sinds 2003 als een pit bull vast in de verwikkelingen rond de grootschalige zandafgraving in de ruim 100 ha grote groeve van Sibelco (voorheen Sigrano) aan de rand van de Brunssummerheide. Het bedrijf Sibelco bereidt een verlenging van de huidige vergunning voor en wil daarbij ook toestemming verkrijgen om de Mijnsteenberg ONIV af te graven, om het daar onderliggende hoogwaardige mioceen zand te kunnen winnen. Dit zand komt slechts op enkele plekken in de wereld voor en wordt o.a. gebruikt voor chips in computers. De waarde van het zand onder de mijnsteenberg wordt geraamd op meer dan 30 miljoen euro.

In de Mijnsteenberg van de voormalige Oranje Nassaumijn IV op de Heksenberg werden in de jaren 40, 50 en 60 van de vorige eeuw grote hoeveelheden chemisch afval zoals vliegas (concentraat van zware metalen) en tonnen bouwpuin gestort. Een citaat uit het rapport ‘Mijnsteen, Mijnslik en Milieu’ uit 1985: “de hoeveelheid mijnstenen bedroeg gemiddeld 250-300 ton per dag. De hoeveelheid terreinafval bedroeg ca 3 ton per week en de hoeveelheid vliegas ca. 20 ton per jaar. Het storten geschiedde door elkaar heen”.

“Dit terreinafval ligt dus verspreid door de mijnsteenberg”, zegt Ausems. En het bevat ongetwijfeld asbest waarmee ovens en schoorstenen (toen verplicht) werden bekleed om ze brandwerend te maken en golfplaten van asbestcement. Het cement zal door de inwerking van humus zuren grotendeels zijn vergaan, de asbest vezels vergaan echter niet en liggen nu vrij. Het afgraven zal dan ook een groot risico op het ongecontroleerd vrijkomen van deze asbestvezels met zich mee brengen.

Volgens de huidige Milieu Effect Rapportage (MER), die voor een dergelijke vergunning is verplicht, is er tot nu toe geen asbest aangetoond.  Ausems reageert furieus: “Er is ook niet naar gezocht. Dat de aangegeven hoeveelheid ‘terreinafval’ die wekelijks met tonnen tegelijk op de berg werd gestort géén asbest bevatte, is volstrekt onaannemelijk. Ook uit een toetsingsrapport blijkt dat de Mijnsteenberg ON IV sterk met zware metalen is vervuild. Dit materiaal mag dus nooit dienen als ondergrond van een recreatiegebied, de toekomstige bestemming van dit gebied. Dit was reden voor de opdrachtgever het rapport achter te houden voor de onafhankelijke MER commissie, concluderen wij. Een omissie die wij inmiddels hebben hersteld, door het rapport aan de provincie Limburg aan te bieden. We hebben de provincie Limburg – de vergunningverlener – nadrukkelijk verzocht om een onafhankelijk onderzoek naar de werkelijke vervuiling van de Mijnsteenberg van de voormalige Oranje Nassaumijn IV te gelasten. Een onderzoek in opdracht van Provincie, dat ook wordt bekostigd door de overheid.”

Foto ®Picture it Art

Geef een reactie