Steeds minder inwoners van Brunssum doen een beroep op de bijstand. Per 1 oktober telde Brunssum 845 cliënten in de bijstand. Dat waren er 31 minder dan begin dit jaar. De dalende tendens is al een poos gaande. In 2016 nam het aantal mensen in de bijstand af met 3,4 procent, tegen een daling van 0,74% in 2015. Het huidige aantal is het laagste in de afgelopen 10 jaar.

 

Dat blijkt uit cijfers van ISD BOL (Sociale Diensten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf). Landelijk is de laatste jaren juist sprake van een stijging, in 2016 zelfs van 7 procent. CBS-cijfers laten zien dat Brunssum behoort tot de 10 gemeenten met de grootste daling in 2016 (onder kleine gemeenten).

Sluitende aanpak Dat de cijfers in Brunssum tegen de landelijke trends ingaan, komt door de specifieke lokale aanpak. Hierbij werken gemeente en ISD BOL samen met betrokken partijen – uitzendbureaus, werkgevers – waarbij een breed pakket aan instrumenten wordt ingezet om mensen te activeren.

Brunssum activeert cliënten bijvoorbeeld via scholing of vrijwilligerswerk. Cliënten die nog niet helemaal gereed zijn voor de arbeidsmarkt, krijgen een ontwikkeltraject aangeboden bij Betere Buren. Dat gebeurt met begeleiding, coaching en, waar nodig, extra scholing.

Bij Betere Buren volgen gemiddeld 90 mensen voor de duur van maximaal twee jaar zo’n traject. In de afgelopen jaren vonden zo meer dan 100 mensen een betaalde baan.

Extra impuls. Extra aandacht is er voor specifieke doelgroepen, zoals mensen ouder dan 50 jaar of alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. Een ander doelgroep zijn jongeren met een arbeidsbeperking. Voorheen vielen die onder de Wajong. Onder de nieuwe Participatiewet, sinds 2015, stromen zij in bij de gemeentelijke sociale dienst. Voor al deze mensen hanteert Brunssum nieuwe oplossingen. In 2016 stelde de gemeenteraad van Brunssum extra budget beschikbaar voor een innoverende aanpak en methodieken voor de uitstroom van minimaal 50 mensen naar werk. De eerste trajecten gingen in maart 2017 van start. Inmiddels zijn uit deze groepen 19 mensen uitgestroomd naar een reguliere baan.

Op eigen kracht. De gemeente Brunssum benadrukt dat mensen altijd naar eigen vermogen worden ingezet. Iedereen doet mee, op het niveau dat bij hem of haar past.

In 2014 en 2015 is het complete cliëntenbestand van ISD BOL gescreend. Daarbij is van iedereen in kaart gebracht wat hij of zij kan, en wat ieders vaardigheden zijn. De eerste inspanning is gericht op het vinden van werk, of scholing. Als dat door omstandigheden niet kan, wordt gezocht naar andere vormen die gericht zijn op het activeren van de cliënten. Dat kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn. Op die manier draagt iedereen een steentje bij en neemt actief deel aan de maatschappij. Dat is dé centrale ambitie van de Participatiewet en van de gemeente Brunssum.

Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie