Provinciaal inpassingsplan voor Sibelcogroeve

Er komt een provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de transformatie van het Sibelcogebied Heerlen – Landgraaf. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben hiermee op dinsdag 24 oktober 2017 ingestemd. Daarmee stemmen GS in enerzijds met de ontwikkeling van een vanaf 2020 gefaseerd opengesteld hoogwaardig natuur- en recreatiegebied van regionale betekenis en anderzijds met het voornemen de zilverzandwinning door Sibelco te verlengen tot 2036. Het milieueffectrapport (MER), dat in het kader van het provinciaal inpassingsplan is opgesteld, concludeert dat de milieueffecten vallen binnen de wettelijke normen.

Sibelco wil, na afloop van de huidige vergunning in 2020, de winning in Heerlen en Landgraaf voortzetten en uitbreiden. Dit zilverzand wordt gebruikt als grondstof voor onder andere hoogwaardige digitale beeldschermen. Aan het winnen van zand verbindt de Provincie de strikte voorwaarde dat dit gebeurt met grote maatschappelijke meerwaarde voor het gebied. De daarbij beoogde gebiedsontwikkeling is vastgelegd in het Plan van Transformatie, waarmee GS op 14 april 2015 hebben ingestemd. Vervolgens ondertekenden in juli 2016 de colleges van B&W van de gemeenten Heerlen en Landgraaf, de Provincie Limburg, de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland en Sibelco een samenwerkingsovereenkomst voor de transformatie van het gebied.

Verdere procedure 
Eind dit jaar wordt het voornemen van GS, om Provinciale Staten te vragen een PIP vast te stellen, voorgelegd aan de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf. Het MER wordt daarbij ter beschikking gesteld. De vaststelling van het ontwerp-PIP en de ontwerpvergunningen – inclusief MER – door GS staat gepland in het voorjaar 2018. Daarna worden de ontwerpbesluiten ter visie voorgelegd aan omwonenden en andere belanghebbenden. Ten slotte wordt de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan door Provinciale Staten voorzien in het najaar van 2018.

Tekst Provincie Limburg en Foto Sibelcogroeve

Geef een reactie