Gemeente Simpelveld investeert volop in leefbaarheid

Begroting 2018 laat gezond financieel beleid zien

De begroting 2018 laat zien dat gemeente Simpelveld haar financiën op orde heeft. De afgelopen jaren heeft de gemeente de tering naar de nering gezet en daar plukt ze nu de vruchten van. 

 

Burgemeester Richard de Boer: “Het bestuur dat na de verkiezingen volgend jaar het stokje overneemt van het huidige bestuur kan van start vanuit een stabiele en solide financiële uitgangspositie. De nieuwe gemeenteraad kan voortbouwen met voldoende middelen om te investeren in noodzakelijke voorzieningen in het sociaal domein en de leefbaarheid en veiligheid in de beide dorpskernen.”

De algemene reserve van de gemeente bedraagt circa 4,8 miljoen euro. Dat is een stevige risicobuffer om tegenvallers op te vangen. Verder beschikt de gemeente ook nog over de reserve sociaal domein van ruim 0,7 miljoen euro. Eind 2016 heeft de gemeenteraad al een bedrag van circa 4 miljoen uit de algemene reserve gehaald om te investeren in de leefomgeving van Bocholtz en Simpelveld.
De begroting voor 2018 kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 2.836.145. Hiervan heeft € 2.570.000 betrekking op investeringen in het rioolstelsel. Maar er is bijvoorbeeld ook geld gereserveerd voor het aanbrengen van verlichting op een trainingsveld van Sportclub’25, zodat het trainingsveld door de verenigingen Sportclub’25 en WDZ gezamenlijk kan worden gebruikt. Ook de tennisvelden in Simpelveld krijgen een opknapbeurt.

Investeren in leefbaarheid. Gemeente Simpelveld investeert niet alleen in noodzakelijk onderhoud van de infrastructuur en voorzieningen maar heeft ook oog voor sociale en economische ontwikkelingen die de leefbaarheid op de langere termijn ondersteunen. Burgemeester De Boer: “Voor de kern Bocholtz gaan we aan de slag met het Dorpontwikkelingsplan (I-DOP). Samen met inwoners, ondernemers en stakeholders is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarmee we verdere stappen kunnen zetten om de kern Bocholtz ook voor de toekomst leefbaar en vitaal te houden.”
De gemeente ziet ook kansen in de toeristische sector. Burgemeester De Boer: “Samen met ondernemers werken we aan een toeristisch- en recreatief aantrekkelijke gemeente, waarbij we (van oudsher) aanwezige kwaliteiten benutten. Zo willen we een impuls geven aan de stationsomgeving van de Miljoenenlijn en het uitzichtpunt op de Huls. We zijn bezig met de aansluiting op de populaire Vennbahn, een van de langste fietspaden van Europa, die jaarlijks door zo’n 200.000 fietsers wordt bezocht. Een andere belangrijke verbinding wordt de aansluiting op de Leisure Lane. Een fietspad dat alle toeristisch aantrekkelijke plekken in regio Parkstad met elkaar verbindt. Bovendien willen we ons Romeins verleden recreatief ontsluiten en daarmee een nieuwe economische drager realiseren voor met name Bocholtz.”

Lokale lasten. Voor 2018 worden de hondenbelasting, de precariobelasting, de marktgelden en de begraafrechten met 1,5 % geïndexeerd. De toeristenbelasting blijft onveranderd. Wel komt er een vrijstelling voor kinderen tot 5 jaar. Voor de rioolheffing is het tarief verlaagd met  € 6,80 naar € 253,20.

De tarieven voor afval, OZB en leges worden in de raadsvergadering van december vastgesteld. Voor de OZB en de leges wordt een indexering met 1,5% voorgesteld. Met betrekking tot het vaste deel van de afvalstoffenheffing wordt een tarief van € 130,20 voorgesteld. Het aanbieden van gft-afvalcontainers blijft gratis en het voorstel voor de tarieven voor het aanbieden van restafvalcontainers is € 5,90/140 ltr. en € 8,00/240 l

Bron Gemeente Simpelveld en Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie