De burgemeester wenst iedereen een prachtig, succesvol maar vooral gezond 2018 tijdens de nieuwjaarstoespraak op 9 januari 2018. Hij geeft zijn toekomst op komende periode, maar richt ook een persoonlijke noot aan alle aanwezigen. Lees zijn nieuwjaarstoespraak:

Namens het gemeentebestuur van Heerlen heet ik u van harte welkom. Auch ein ganz besonderes Herzlich Willkommen für unsere Freunde aus Aachen und der Städteregion. Voor mij persoonlijk een bijzonder moment om weer als uw burgemeester midden tussen de mensen te kunnen staan. Uiteraard zal ik zo mijn visie op de komende periode geven, maar staat u mij kort toe om een persoonlijke noot tot u te richten:

De afgelopen inktzwarte periode in ons privéleven heeft ervoor gezorgd dat ik het ambt niet heb kunnen vervullen op de wijze zoals ik dat voor ogen heb. De situatie van Luca is uitzonderlijk en noopte mij helaas tot deze keuze.

Namens mijn gezin dank ik Raad, College en iedereen in Heerlen en daarbuiten die met ons meegeleefd heeft en ons de ruimte heeft gegeven om samen de strijd aan te gaan. Ik kan u vanaf hier gelukkig zeggen dat de kanker onder controle is en er ondanks de dwarslaesie een positieve prognose is. Tegelijkertijd realiseer ik me dat op dit moment kinderen, ouders en grootouders in een vergelijkbare situatie zitten en die niet deze aandacht hebben. Ik hoop dat zij zich ook gesteund voelen door hun omgeving in hun moeilijke tijd.

Door de prognose en uw steun heb ik mijn werk inmiddels weer deels kunnen hervatten en ben ik weer samen met u allen aan de slag voor os leef sjtad Heële.

Dames en heren,  In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De koers van onze stad wordt hiermee voor de komende jaren vorm gegeven. Er is genoeg te kiezen en de periode die nu aanbreekt zal een zijn die de komende jaren ook de toekomst van de regio bepaalt. Ik hoop dan ook dat u massaal gebruikt maakt van uw stemrecht. In 2016 heeft BMC namens de colleges in Landgraaf en Heerlen een onderzoek gedaan waarin gevraagd is welke opgaven de burgers voor de toekomst belangrijk vinden. Veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte, de aanwezigheid van buurtvoorzieningen in de breedste zin, werkgelegenheid en lokale lasten komen telkens terug. Hier is ook de afgelopen jaren werk van gemaakt. Investeren in onze stad blijft onverkort van belang. Hoewel onze financiële positie een uitdaging blijft, neemt dat niet weg dat onze ambities hoog blijven. Heerlen staat op de kaart als evenementenstad op de Heerlense manier.   Het Maankwartier krijgt steeds meer vorm, er wordt uitvoering geven aan het Urban bidbook, en het Romeins kwartier wordt gerealiseerd.

Uiteraard hebben we ook cultureel weer van ons laten horen. Ons kroonjuweel het Parkstad Limburg theater had “een all-time high score” met ruim 240.000 bezoekers. Voor de Heerlense taalpolitie komt, dit is een citaat van de directeur Bas Schoonderwoerd.

Cultura Nova, Park City live en IBE waren dit jaar weer grote successen, maar er is een resultaat dat ik zeker niet ongenoemd wil laten: ons jachthoorn- en trompetterkorps Edelweiss behaalde 91,13 punten tijdens het WMC, een gouden medaille met lof der jury.

Er wordt ook hard aan onze wijken gewerkt en geïnvesteerd.Met investeren in wijken bedoel ik nadrukkelijk ook investeren in mensen. Laat ik een paar concrete voorbeelden noemen.In de jeugdzorg zullen we samen met anderen nog meer proberen om de hulp dicht bij de jongeren in de buurt te organiseren en halen we de regie verder naar ons toe.

Samen met buurtorganisaties wordt gewerkt aan kleinere en grotere projecten die belangrijk zijn voor dat betreffende stadsdeel of wijk. De basisschool St. Paulus in de Passart wordt ondanks de normeringen open gehouden, omdat deze sociale voorziening in deze wijk nodig is. In MSP is de nieuwe brede maatschappelijke voorziening geopend. In Eikenderveld is vorige week de social sofa onthuld, die door de helaas veel te vroeg overleden wijkagent Fred Janssen geïnitieerd is samen met de buurtbewoners.

In Hoensbroek is fors geïnvesteerd in het centrum. Ook op het gebied van veiligheid zijn de wijken centraal komen te staan. Samen met de raad en het college is een nieuwe aanpak gekozen die we de komende jaren verder vorm willen geven en waarin ook burgers eigen initiatieven kunnen melden. De gemeenteraad heeft hiervoor extra budget vrijgemaakt.

Daarnaast is meer bevoegd blauw op straat gerealiseerd. Elke wijk heeft zijn eigen wijkagent en een eigen wijkboa en vanaf 1 januari is het aantal agenten in het uitgaansleven uitgebreid.

Dames en heren, Het wegwerken van de sociale en economische achterstanden die we in deze regio hebben, moet ook de komende jaren onze drijfveer zijn.  Economisch hebben we de afgelopen jaren een eigen, succesvolle koers gevaren. Er zijn in de afgelopen 4 jaar ongeveer 2000 mensen uit de bijstand uitgestroomd naar werk, een record voor Heerlen.

Samen met Maastricht, Sittard-Geleen en de provincie is gewerkt aan de economische agenda van Limburg die mede door de inbreng van Heerlen nieuwe dimensies krijgt.Voor de mensen die hier aan twijfelen wil ik graag een helder signaal afgeven. De Tripool-samenwerking is van groot belang voor heel Zuid-Limburg.

Heerlen was, is en blijft een onlosmakelijk onderdeel van Tripool. Dat weerhoudt ons er echter niet van, wanneer we dat nodig vinden, een eigen geluid te laten horen. Dat deden we en dat zullen we blijven doen. In navolging van onze gouverneur zeg ik dat het belangrijk is bruggen te slaan en grenzen te slechten.  Onze strijd om Tihange te sluiten zullen we onverminderd voortzetten samen met onze vrienden uit de Euregio.

De mensenketting heeft aangetoond welke onrust er heerst onder de bevolking in de hele Euregio. Dit protest is van ongekende omvang geweest en voor zover mij bekend, in de afgelopen decennia nog niet eerder vertoond.   Wie maatschappelijk ondernemen echt serieus neemt kan onmogelijk aan dit krachtige signaal van burgers, ondernemers en overheden voorbij gaan. Dit jaar zal de IBA nog duidelijker moeten maken waarom voor de vorm IBA in Parkstad is gekozen. Er is een heel traject afgelegd en er is veel werk verzet op weg naar 2020. Nu moet het in de harten van de mensen komen. We moeten allen bijdragen aan de successen van IBA en dit ook durven te vertellen. IBA zijn we samen, maar we hebben pas gewonnen als dat beeld ook bij de gewone man en vrouw op straat zo wordt beleefd.

Dames en heren, Wij slaan ook samen met onze vrienden uit Aken bruggen die grensoverschrijdend zijn. Op het gebied van o.a. cultuur en smart services zullen ook dit jaar verdere stappen gezet worden. Onze concrete gezamenlijke agenda bewijst dat Euregionale samenwerking er echt toe doet. Deze samenwerking met Aken zal ook de komende jaren een speerpunt van beleid blijven, zoals u dat ook van de centrumgemeente van Parkstad mag verwachten.

Dames en heren, Het woord centrumgemeente is genoemd. Heerlen is centrumstad van een grote stedelijke regio in Nederland, met de unieke grensligging en de kansen die ons dat biedt. We hebben als centrumstad een gidsfunctie en verantwoordelijkheid voor de voorzieningen en het welzijn van de inwoners in onze hele regio. Afgelopen jaar heeft grotendeels in het teken gestaan van de herindeling Landgraaf-Heerlen.

Ik wil vanaf deze plek nogmaals mijn waardering uitspreken richting Gedeputeerde en Provinciale Staten die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor de bestuurskracht van deze regio. In 2018 trekken wij graag weer met u samen op. De standpunten zijn gaandeweg het traject lijnrecht tegenover elkaar komen te staan over de fusie Landgraaf-Heerlen. Maar bij alle onenigheid is één ding waarover weinig tot geen meningsverschillen zijn: over de sociaaleconomische achterstand in dit gebied, de noodzaak om die aan te pakken, en de sterke centrumgemeente die nodig is om die aanpak te versnellen. De onderzoeken van het expertteam, BMC en Klaas de Vries hebben de noodzaak opnieuw aangetoond. Overtuigende uitkomsten zo blijkt uit de besluitvorming door onze gemeenteraad, door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, door de Raad van State en ons kabinet.

In het oordeel van de Raad van State staat het als volgt. Ik citeer: “De afdeling onderkent het belang om na 15 jaar discussie op een reële, maar ook afzienbare termijn te komen tot afronding van de gemeentelijke herindeling. Mede gelet op de eerder gegeven motivering van de noodzaak om in dit deel van de provincie op enigerlei wijze tot een daadwerkelijke versterking van de bestuurskracht te komen” – einde citaat. Het dossier ligt nu bij de minister. Begin 2018 horen wij hoe zij het wil oppakken. Wij staan in ieder geval klaar om onze bijdrage te leveren. Dit alles zodat wij de al generaties lang durende achterstanden in deze regio op de rest van Nederland sneller in kunnen lopen.

Ik roep minister Ollongren en het kabinet op om hun woorden ook om te zetten in daden. Niet alleen een gesprek aangaan en een nieuwe procedure starten, maar concreet richting geven. Versterk de bestuurskracht in Parkstad daadwerkelijk zoals door de Raad van State is aangegeven. Onze vrienden in Parkstad roep ik op, om samen een open en reëel overleg te voeren in de door het kabinet heropende herindelingsprocedure in Parkstad, om zo de regio op deze manier verder te versterken. Mocht echter ook deze historische kans niet lukken, dan is het wat ons betreft adel verplicht ! De sociale en economische achterstand moeten we inhalen ! Want we kunnen het ons, voor onze inwoners, niet veroorloven om ook de komende 15-20 jaar op hete kolen te blijven zitten.

Ik wens u een prachtig, succesvol maar vooral een gezond 2018 !

Bron Gemeente Heerlen en foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie