Jaarresultaat positief, begroting Brunssum steeds reëler

 

De gemeente Brunssum sluit 2017 af met een positief resultaat van bijna € 3,2 miljoen, zo blijkt uit de Jaarrekening 2017. Het jaar daarvoor, 2016, was het resultaat nog bijna € 2,4 miljoen. Uit de jaarcijfers blijkt dat de gemeente Brunssum steeds scherper en reëler begroot.

 

De jaarstukken 2017 laten een positief resultaat zien van bijna € 3,2 miljoen. Dit hogere resultaat is het gevolg van extra geld dat halverwege 2017 eenmalig is vrijgemaakt om verwachte knelpunten in het sociaal domein (Wmo & jeugdzorg) en op het gebied van personeel op te lossen. Dit extra geld bleek achteraf niet nodig maar werkt wel door in het eindresultaat over 2017. Zonder dit extra geld is het positief resultaat dus € 0,8 miljoen.

Van het positieve jaarresultaat is een bedrag van € 275.000,- een structurele meevaller in het sociaal domein. In de Begroting 2018 wordt op het sociaal domein nog een tekort geraamd van € 3,5 miljoen, met name in de jeugdzorg.

 Uit de Jaarrekening 2017 blijkt verder dat het positief resultaat van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt door een aantal afwijkingen die lastig voorspelbaar zijn. Dit zijn onder andere hogere inkomsten uit de bouwleges en hogere Btw-ontvangsten. In totaal leverde dit een voordeel op van ruim  € 0,5 miljoen.

Ook zorgen meerjarige investeringen voor een afwijking omdat deze investeringen vaak later tot uitvoering komen dan gepland. In 2017 heeft dit geleid tot een voordeel van € 0,15 miljoen.
Reële keuzes

Uit de jaarcijfers kan geconcludeerd worden dat de gemeente steeds scherper en reëler begroot.

Wethouder Math Houben (financiën): “Als gemeente is het moeilijk om een betrouwbaar financieel toekomstbeeld op te stellen. Enerzijds zien we dat het rijk langzaam maar zeker tot de conclusie komt dat ze de gemeenten met veel problemen opgezadeld heeft en is men bereid daar wat aan te doen. Anderzijds is het afwachten hoe dat financieel vertaald wordt. En in het sociaal domein zijn we deels afhankelijk van andere partijen en hebben we nog weinig houvast aan historische gegevens. Het gaat dan om vele tientallen miljoenen euro’s in onze begroting. Als je daar in je planning een procentje naast zit, heb je het al over tonnen aan meevallers of tegenvallers. Desondanks lukt het ons om daar steeds beter grip op te krijgen. We doen het dus goed in ons financieel beleid. En dat is belangrijk. Financiële stabiliteit is belangrijk. Een betrouwbaar financieel beeld is dat ook. Zodat een nieuwe coalitie ook reële keuzes kan maken”.

De gemeenteraad van Brunssum bespreekt de Jaarrekening 2017 in de vergadering van 3 juli 2018.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie