Lagere leges bij extra duurzaamheidsmaatregelen

Sinds 1 januari 2019 zet de gemeente Brunssum haar legesbeleid in, om burgers en organisaties te stimuleren extra duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Wie (ver)bouwplannen heeft kan de leges (gedeeltelijk) terugkrijgen wanneer het niveau van verduurzaming bij de oplevering aantoonbaar boven de wettelijke eisen ligt. Deze maatregel moet een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van PALET. Hierin is het beleid vastgelegd om de benodigde energietransitie te bewerkstelligen.

De regeling geldt voor alle partijen, commercieel en non-profit, particulier en bedrijf. Bij sommige bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig. Het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen bij bestaande gebouwen en nieuwbouw is in de meeste gevallen niet vergunning plichtig. Wanneer dat wel het geval is en daar leges voor betaald moeten worden, dan kunnen deze terugvloeien naar de aanvragers van de vergunning als zij meer duurzaamheidsmaatregelen treffen dan wettelijk vereist is. De gemeente controleert na oplevering of de werkzaamheden zijn uitgevoerd, voordat teruggaaf van de leges plaatsvindt.

Duur van de regeling

Voor particulieren geldt de regeling in 2019 en 2020. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw loopt de regeling alleen in het jaar 2019. Daarna gaan andere wettelijke eisen gelden voor nieuwbouwprojecten en wordt de regeling voor deze projecten opnieuw bekeken.

Duurzaamheidsmaatregelen

De teruggaaf geldt alleen voor dat legesdeel dat betrekking heeft op de duurzaamheidsmaatregelen. De mogelijkheden zijn talrijk. Te denken valt aan bijvoorbeeld: isoleren bestaande woningen, renovatie tot nul-op-de-meter-woning, zonnecollectoren plaatsen, aanleg groen dak (sedumdak), bouw van grondgebonden, grootschalige zonneparken, bouw van windturbines, aanleg van (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet.

PALET en Klimaatakkoord

De gemeente Brunssum heeft in 2015 beleid vastgesteld voor de energietransitie: PALET . De gemeenten in de Stadsregio Parkstad hebben daarin vastgelegd in 2040 energieneutraal te willen zijn. Daarnaast is er uiteraard het Klimaatakkoord van Parijs. Het college van Brunssum ondersteunt alle maatregelen die bijdragen aan het behalen van de doelstelling van ‘Parijs’. Dit vereist echter inzet van niet alleen de overheid, maar ook van partijen als  particulieren, maatschappelijke instellingen, non-profit organisaties en ondernemers. Deze maatregel stimuleert de verschillende partijen hun steentje bij te dragen.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie