“Parkstad sluit aan bij nationale Retailagenda”

 

Op de foto V.l.n.r.: Irma IJdens (projectleider van het thema Lokale transformatie bij de Retailagenda),  Jan Zwiers (Gemeente Coevorden), Joost van der Geest (gemeente Gorinchem), staatssecretaris Mona Keijzer, Roelof Theun Hoen (gemeente Westellingwerf, Marijke van Hees (voorzitter van de Retailagenda), Janine van Hulst (gemeente Gennep) en Martin de Beer (Parkstad Limburg).

Op 11 maart 2019 heeft de Stadsregio Parkstad Limburg op het Retail Innovatie Festival in Roosendaal een Retail-Deal ondertekend. Hiermee onderschrijft Parkstad de doelstellingen van de nationale Retailagenda. Namens de Parkstad-gemeenten ondertekende Martin de Beer, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme van de Stadsregio Parkstad Limburg. Mona Keijzer, staatssecretaris Ministerie Economische Zaken en Klimaat, tekende namens de Retailagenda.

De nationale Retailagenda en een Retail-Deal
De Retailagenda is er vooral op gericht om kennis over succesvolle voorbeelden van retailbeleid,
-instrumentarium en -projecten in heel Nederland te verzamelen en vervolgens te delen binnen het netwerk. Daarnaast worden tools en instrumenten ontwikkeld waar de hele sector baat bij heeft, zoals eenduidige omzetkengetallen, uniforme definities winkeloppervlakten en koopstroomonderzoeken. Met het ondertekenen van een Retail-Deal committeert een gemeente of regio zich aan de vijf uitgangspunten van de Retailagenda: het betrekken van stakeholders bij het formuleren van beleid, het vastleggen van keuzes over de belangrijkste winkelclusters, het vertalen van het beleid in een actieplan, het organiseren van regionale afstemming over retailbeleid, -programmering en –projecten en het borgen van de retailopgave in volgende collegeperiodes.

De regionale retailaanpak in Parkstad
Met de vaststelling van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) is er kaderstellend retailbeleid van kracht, niet alleen in Parkstad maar in heel Zuid-Limburg. In deze SVREZL hebben de gemeenten winkelclusters benoemd die vanuit een oogpunt van leefbaarheid en het voorzieningenniveau de regionale winkelstructuur vormen. Dat beleid is in Parkstad verder uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma Retail, waaraan nu de laatste hand wordt gelegd. Doelstelling van dit Uitvoeringsprogramma is om tot 2025 zo’n 15 winkelclusters in de regio te versterken en 100.000 m² aan overtollige winkelruimten te onttrekken door functiewijziging (transformatie) of sloop.

Martin de Beer: “Onze regionale aanpak sluit naadloos aan bij de doelstellingen die de nationale Retailagenda heeft geformuleerd. De retailopgave in Parkstad is fors en complex, vandaar dat retail al jaren prominent op onze agenda staat. We kunnen deze opgave als samenwerkende overheden niet alleen aan. De samenwerking met marktpartijen zoals vastgoedeigenaren, retailondernemers, MKB Parkstad/MKB Limburg en de supermarktketens is een belangrijke voorwaarde voor succes. De kennis en ervaring die we daarbij opdoen, stellen we graag ter beschikking aan het netwerk van de Retailagenda”.

Foto parkstad-limburg

 

 

 

Geef een reactie