Onderzoek naar windenergie  in Brunssum

 

Op dinsdag 2 juli 2019 heeft het Brunssumse college van Burgemeester en Wethouders besloten te onderzoeken of het realiseren van grootschalige windenergie in Brunssum tot de mogelijkheden behoort. Het gaat dan over de ‘grote’ windturbines. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Dit besluit is door B&W genomen als vervolgstap op de eerder vastgestelde (Parkstad-brede) beleidskaders voor de energietransitie, PALET. Hierin is de ambitie opgenomen om in 2040 energieneutraal te zijn.

 

Om die ambitie waar te maken, gaat de regio flink aan de slag, maar wel stapsgewijs. Zo heeft Brunssum de doelstelling om in 2020 zelf 8% energie op te wekken. Vier windturbines van 3 MegaWatt leveren bijna de helft van die energie op. Ter vergelijking: 1 windturbine levert -afhankelijk van de gekozen turbine- evenveel energie op als tussen de 3 en 10 hectare aan grootschalige zonnepanelenvelden.

Brunssum gaat nu onderzoeken of grootschalige windenergie op dit moment een reële optie. De mogelijke gebieden voor windenergie in Brunssum liggen -op basis van de PALET-studie- op de Oostflank. Hier ligt echter ook een veiligheidszone rondom de AWACS-vliegbasis in Geilenkirchen. Een van de zaken die onderzocht moet worden is of dat veilig naast elkaar kan bestaan. Brunssum trekt daarin samen op met andere gemeenten.

Uiteraard wordt ook gekeken of windturbines aansluiten op de overige wensen voor de ontwikkeling van het Oostflankgebied. In het plan van aanpak is vastgelegd dat de directe omgeving en geïnteresseerde burgers meedenken en praten over de mogelijkheden van Brunssum om in 2040 energieneutraal te zijn.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie