De uitvoering van het collegeprogramma ligt op koers en vindt plaats binnen de kaders van een sluitende meerjarenbegroting! De keuzes die in het collegeprogramma zijn gemaakt, worden steeds verder geconcretiseerd.

Zo wordt het Integraal Veiligheidsprogramma, dat sterk is gekoppeld aan het veiligheidsgevoel van inwoners, volledig uitgevoerd.
Dat geldt ook voor de investeringen in de wegen, straten en pleinen in alle wijken.
Sport, cultuur en recreatie maken Kerkrade tot wat de stad is. Het college kiest er voor geen korting voor deze beleidstaken door te voeren. Ook de verenigingen en de vrijwilligers, die als bindmiddel van de samenleving worden gezien, worden in de toekomst ondersteund.

Kritiek op rijksbeleid
Kritisch is de gemeente over de rijksbijdrage met name aan het sociaal domein. De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren veel taken doorgeschoven naar de gemeenten met veel te weinig financiële middelen. Nu het Rijk veel meer te besteden heeft, profiteren de gemeenten daar nauwelijks van.

Sociale Investeringsagenda
Ondanks dit is het Kerkrade toch gelukt om de komende jaren niet te korten binnen het sociaal domein. Het armoede- en schuldenbeleid wordt versterkt met als doel om de armoede te verkleinen. Het hebben van betaald werk is daarbij een belangrijke factor. Dankzij de re-integratie-aanpak vonden meer Kerkradenaren een baan en is er sprake van een van de sterkste dalingen van het aantal bijstandsuitkeringen in de regio.
Ook maakt de gemeente de belofte waar om niet verder te bezuinigen op het Wmo-budget. Grip krijgen op de kosten van het jeugdbeleid blijft, evenals bij vrijwel alle andere Nederlandse gemeenten, de grootste uitdaging.
De transformatie van het sociaal domein wordt onverminderd voortgezet. De koppeling aan thema’s als gezondheid en vitaliteit moet leiden tot een sociale investeringsagenda die de burgers en de stad definitief verder helpt in de weg naar boven.
Speerpunten
De gebiedsvisie Rolduckerveld zal de komende jaren verder vorm worden gegeven. Economische samenwerking in Zuid-Limburg en lokale verduurzaming zijn ook speerpunten.

Foto Beleef Kerkrade

Onder de titel ‘Het Programma van de stad’ wordt de stad verder verlevendigd en wordt onverkort ingezet op kwalitatief hoogwaardige evenementen. De gemeentelijke marketingcampagne Beleef Kerkrade is verbreed en zal, naast evenementen en toerisme, ook gericht worden op ondernemen, werken en wonen in Kerkrade.
Voor wat betreft de interne bedrijfsvoering stelt het college voor om de administratieve lasten terug te dringen door een andere werkinvulling of door de omvang van de taken af te stemmen op de personele capaciteit.

Samen aan de slag
Vanuit het motto van het collegeprogramma ‘Samen aan de slag’ zal het bestuur de komende jaren samen met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven verder blijven werken aan de uitvoering van de plannen.

 

Geef een reactie