Raad besluit positief over extra investering

 

 

Tijdens de raadsvergadering van 13 februari heeft de raad ingestemd met een extra investeringskrediet van € 3.315.000,- voor de realisatie van het project Open Club Klimmen. Zij heeft dit besloten onder het voorbehoud dat dit bedrag middels cofinanciering wordt gedekt. Daarnaast worden de opbrengsten van een aanvullend woonprogramma, dat in het plangebied Open Club Klimmen gepland staat, ingezet voor het extra benodigde krediet.

 

 

De toename in de investeringskosten van de Open Club zijn grotendeels te verklaren door

  • Hoogconjunctuur in de bouw en daarbij horende bouwkostenstijging;
  • Gewijzigde BTW-regeling door het sportbesluit;
  • Gewijzigde eisen rondom duurzaamheid (BENG-eisen) en de vaststelling van het ambitieniveau Frisse Scholen;
  • Hogere stortkosten ten gevolge van PFAS;
  • Plangebied is uitgebreid met een extra investering voor de wateropgave en versterking van natuur en landschap.

Planning. Inmiddels hebben de vaste gebruikers van de Open Club eind januari een samenwerkingsovereenkomst getekend. Als de cofinanciering rond is, kan gestart worden met de ontwerpfase. Na aanbesteding zal een integraal ontwerpteam een schetsontwerp en voorlopig ontwerp opstellen. De realisatiefase bestaat achtereenvolgens uit de bouw van het multifunctionele gebouw en de aanleg van het park – en entreegebied.

Doel Open Club.Met de Open Club gaat de kern Klimmen een sterke, duurzame en leefbare toekomst tegemoet. Een multifunctioneel gebouw met een buitenruimte waar alle inwoners van Klimmen – van jong tot oud – zich kunnen ontplooien, elkaar kunnen ontmoeten, samen sport en spel beleven, en waar in het kader van preventie een vangnet wordt geboden voor (kwetsbare) doelgroepen. Met deze voorziening kunnen vragen rondom zorg, bij jong en oud, sneller worden gesignaleerd en opgepakt door een of meerdere partners waardoor er vanuit het oogpunt van preventie een belangrijke rol is weggelegd voor de Open Club. In de filosofie van de Open Club is het belangrijk dat in het buitengebied volop kan worden gesport, bewogen en gerecreëerd. Hierbij zijn tennis en voetbal een belangrijk onderdeel gezien de participatie van de voetbalvereniging en tennisvereniging. Het kunstgrasveld en het wedstrijd-trainingsveld van de Open Club zijn reeds aangelegd. Het kunstgrasveld is eind 2018 in gebruik genomen.  De planlocatie ligt in een landschappelijk waardevol gebied. Er ligt dan ook een uitdaging om de nieuwe functies stedenbouwkundig en landschappelijk zorgvuldig in te passen in het gebied. Het is een ideale locatie om inwoners en bezoekers aan te zetten tot sporten en/of bewegen. Vanwege de vele hoogteverschillen, verschillende padenstructuren en landschappelijke elementen leent het gebied zich hier uitstekend voor.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie