Pro­vin­cie Lim­burg als im­pact in­ves­teer­der: het Lim­burgs Ener­gie Fonds groeit naar 268 mil­joen euro

 

 

Provincie Limburg vindt haar weg in Europa en bij landelijke co-financiers en maakt zo van een fonds dat ooit klein begon met € 18 mln. een krachtig beleidsinstrument dat ruim €  1 mld. investeringsvolume in duurzaamheid kan genereren.

Nederland, en daarmee ook Limburg, bevindt zich in een periode van ongekende transitie. Transitie op tal van vlakken. Traditioneel in economische en demografische zin, maar sinds enkele jaren ook in digitalisering, de arbeidsmarkt en tot slot in verduurzaming en circulariteit. Ingevolge de corona crisis is het een nog grotere uitdaging geworden om deze ontwikkeling enkel vanuit de markt te realiseren. In deze periode van transitie wil de Provincie Limburg rolvast, koersvast en met versterkte slagkracht doorgaan en het voortouw nemen in de Limburgse energie- en duurzaamheidstransitie.

Daarom legt het college in de Statenvergadering van 19 juni 2020 een voorstel voor om aanvullend € 74 mln. in het Limburgs Energie Fonds (LEF) te investeren dat reeds € 90 mln. groot was. Hiermee kunnen de investeringen op het gebied van energiebesparing, energieopwekking en circulariteit gecontinueerd en versneld worden.

Op grond van de Provinciale Energie Strategie, en specifiek het onderdeel Transitie Financierbaar, wil de Provincie alleen investeren als er een hefboom op de Provinciale euro zit. Dat is ook hier het streven, waarbij we nu afstevenen op een multiplier van ten minste 5,5 op de Provinciale euro middels cofinanciering uit Europa (Bij EIB loopt het besluitvormingstraject voor € 134 mln.) en van institutionele beleggers. Dit betekent dus een investeringsvolume van tenminste € 736 mln., en als de historisch gerealiseerde multiplier ook naar de toekomst toe behouden kan worden stijgt dit investeringsvolume tot ruim boven de miljard. Om dit te realiseren worden de investeringen in warmte & infra en circulaire projecten ondergebracht in 2 sub-fondsen.

Met een reeds gefinancierde CO2 reductie van 2,7 megaton (gelijk aan 77 windmolens) staat LEF voor maatschappelijke impact. Met een multiplier op de provinciale euro van minimaal 5,5 staat LEF voor cofinanciering en een grote hefboom op provinciaal geld. Met een pijplijn met een investeringsvolume van € 2,7 mld. staat LEF voor een krachtige economische impuls. Bovendien is LEF het geëigende instrument om ingewikkelde projecten (circulaire industriële processen, warmtenetten en innovatief mkb) tot een succes te brengen.

LEF schuwt geen uitdagingen, zo acteert zij waar de markt dat niet doet, op innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame Limburgse toekomst. De Provincie Limburg heeft hierbij een positieve rendementsverwachting, maar is bewust van de risico’s en reserveert hiervoor bijna € 18 mln. in de Provinciale stroppenpot.

De feiten

• Gerealiseerde CO2 reductie : 2,8 megaton
• Reductiedoel : 25,4 megaton
• Gerealiseerde afvalreductie : 1,3 mln. ton
• Reductiedoel : 15,7 mln. ton
• Gerealiseerd investeringsvolume : 286 mln. (multiplier op provinciale euro van 5,9)
• Beoogd investeringsvolume : 736 mln. (multiplier op provinciale euro van 5,5)
• Huidige fondsgrootte : € 90 mln.
• Beoogde Fondsgrootte : € 268 mln.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie