Hoofdmenu

Neimed.Veel huishoudens in Parkstad leven op of onder de armoedegrens.

Dit inzicht is niet nieuw maar wordt nu weer eens gestaafd en onderbouwd met actuele cijfers die door Neimed bij elkaar zijn gebracht in een nulmeting. De meting bevestigt ondubbelzinnig dat de brede welvaart in de regio Parkstad Limburg opvallend lager is dan in de rest van Limburg en Nederland.

De regio kampt met achterstanden in de sociaal fysieke leefbaarheid, ruimtelijke- en sociaal-economische structuur: armoede, ongezondheid, werkloosheid, leegstand en onveiligheid zijn in diverse buurten en wijken aan de orde van de dag. Via de gezamenlijke inzet van rijk, provincie Limburg en Parkstad wordt ingezet op het laten groeien van de brede welvaart in de regio naar het gemiddelde niveau van de rest van de provincie Limburg en van Nederland.

Meten van effecten van inzet via Regio Deal Parkstad Limburg. Op 13 oktober 2021 bracht Neimed, Sociaal-Economisch Kenniscentrum, in opdracht van de Stadsregio Parkstad Limburg, een nulmeting uit om resultaten en voortgang die geboekt worden via inzet van de Regio Deal Parkstad Limburg in de toekomst te kunnen meten en volgen. Het doel van de Regio Deal is om de brede welvaartscijfers van de mensen die in Parkstad wonen op te trekken naar het gemiddeld niveau van de provincie Limburg. Een gezamenlijke aanpak van rijk, provincie, gemeenten, Stadsregio Parkstad, regionale instanties en marktpartijen, die een impuls en versnelling geeft aan de uitvoering van het brede investeringsprogramma in Parkstad Limburg en bewoners perspectief geeft op werk en inkomen en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van deze regio om in te wonen, werken en leven. Deze nulmeting betreft een kwalitatieve duiding en verdieping op de kwantitatieve gegevens die eerder door RIGO Research in beeld zijn gebracht. De nulmeting is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partners in de regio (zoals de GGD Zuid-Limburg, kennisinstellingen waaronder ook de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, de vakgroep Macro, International and Labour Economics (MILE) en het Research Center for Education and Labour market (ROA) en Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL) ). Door de aard van de problematiek in relatie tot elkaar te brengen is er consensus ontstaan over de uitgangssituatie als een breed gedragen fundament voor de aanpak via de Regio Deal.

Veel huishoudens leven op of onder de armoedegrens. Maar liefst 1 op de tien kinderen in Parkstad Limburg groeit op in armoede. Het aandeel huishoudens op of onder het sociaal minimum is in diverse wijken tot 2,5 keer zo hoog als in de rest van Nederland, de bruto arbeidsparticipatie is laag. Het leven in armoede heeft gevolgen voor veel aspecten van het leven, zoals een verminderde psychische en fysieke gezondheid en maatschappelijke uitsluiting. Ook voortijdig schoolverlaten van de kinderen in het gezin, beperkte opvoedvaardigheden en alleenstaand ouderschap zijn vaak gevolgen van armoede.

Intergenerationele overdracht.De problematiek en de achterstand ten opzichte van het gemiddelde van Limburg en de rest van Nederland is groot. Armoede, opleidingsniveau, gezondheid en werkloosheid: de problematieken worden doorgegeven van generatie op generatie.

Inwoners Parkstad Limburg minder gezond dan in de rest van Nederland. Naast armoede kampt Parkstad Limburg met een forse gezondheidsachterstand ten opzichte van Limburg en Nederland: ruim vier op de tien inwoners van Parkstad Limburg heeft een of meer langdurige ziektes of aandoeningen, en bijna twee op de tien inwoners kampt met overgewicht. Voor Limburg is dit: drie op de tien inwoners die een of meer langdurige ziektes heeft en iets meer dan een op de tien inwoners met overgewicht.

Overige problematiek. Het opleidingsniveau is in Parkstad Limburg gemiddeld lager dan in de rest van Nederland. Ook neemt het aantal jongeren zonder baan, opleiding of training en voortijdig schoolverlaters in Parkstad Limburg toe, waar dit in de rest van Nederland daalt. Er is sprake van toenemende criminaliteit en ondermijning. Niet alleen druggerelateerde criminaliteit is een probleem, ook gewelds- en seksuele misdrijven komen gemiddeld meer voor dan in de rest van Nederland.

Ook staat de leefbaarheid in Parkstad Limburg onder druk door toenemende leegstand en incourant woningbezit in het particuliere segment. Bewoners hebben regelmatig onvoldoende middelen om hun woning goed te onderhouden, waardoor de leefbaarheid in de wijk verder afneemt. Uit de nulmeting komt naar voren dat Parkstad Limburg voor grote uitdagingen staat om de achterstanden als het gaat om brede welvaart in te lopen. De samenwerking en draagvlak onder verschillende stakeholders zijn fundamenteel om deze uitdagingen aan te pakken.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 (Volgend nieuwsbericht) »