Tom Dragstra sympathiek en sportief overkomende lijsttrekker D66 Heerlen

Intro: al in juli jl. is bekend geworden dat de Heerlense afdeling van partij D66 haar keuze als lijstrekker, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022, heeft laten vallen op de 27-jarige Tom Dragstra. Deze geboren en getogen Heerlenaar, studerende aan de universiteit van Maastricht, is zeker binnen D66 geen onbekende. Integendeel zelfs, want hij is bij deze partij actief als raadscommissielid, fractiemedewerker van D66 Limburg en was bestuurslid van D66 Parkstad. Daarnaast is hij ook nauw betrokken binnen het Heerlense verenigingsleven. Als voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging De Mijnstreek en bestuurslid van de in de Derde Divisie spelende voetbalvereniging RKSV Groene Ster.

 

Dat de Heerlense D66 lijsttrekker bijzonder blij is met zijn uitverkiezing mag overduidelijk blijken. Aan energie en enthousiasme zal het bij hem als nieuwe lijsttrekker zeker niet ontbreken. Hierbij ook ondersteund door het gegeven dat Heerlen de afgelopen decennia flinke stappen heeft gemaakt en daardoor staat voor grote uitdagingen. Daar wil Tom Dragstra graag zijn schouders onderzetten. Dientengevolge heeft de redactie van ParkstadActueel gemeend om deze sympathiek en sportief overkomende nieuwe lijstrekker van D66 afdeling Heerlen een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen:

Waar staat jullie partij voor en wat maakt D66 uniek“D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken om hun levens zo in te richten zoals ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke kansen voor iedereen. We willen dat iedereen kansen krijgt voor de toekomst, ongeacht zijn of haar afkomst. D66 staat voor meer betaalbare woningen, voor ruimte om te ondernemen en voor eerlijke banen, waarin iedereen het beste uit zichzelf kan. Bij deze keuzes houdt D66 altijd rekening met de volgende generatie. D66 wil de wereld beter doorgeven en daarom staat D66 voor radicale vergroening en het opwekken van schone energie”.

Wat wil D66 de komende 4 jaar bereiken in Heerlen?  “We hebben een ambitieus verkiezingsprogramma, waarin we met Heerlen de komende vier jaar grote stappen maken. We gaan voor een kansrijk, groen en bruisend Heerlen. Onze stad staat voor grote uitdagingen, zoals in de afgelopen jaren al vaak naar voren gekomen is. We staan vaak hoog op de lijstjes waarop je niet hoog wilt staan en het zijn niet alleen lijstjes; het is in onze stad ook te zien. Op scholen, de voetbalclub en in de arbeidsmarkt. D66 wil de komende 4 jaar zorgen voor een betere basis en toekomst voor onze jeugd, gezonder en waarin ieder kind kan toegroeien naar de toekomst van zijn of haar dromen.

Met kansen in de transitie naar een nieuwe baan, kansen voor Heerlenaren met een beperking en kansen voor ouderen die na hun pensioen ook volop meedoen aan onze samenleving. We willen onze stad snel groener maken, zowel met meer bomen en biodiversiteit, als investeren in duurzaamheid en dan vooral duurzaamheid dat betaalbaar is voor iedereen. Energiearmoede is onacceptabel. Heerlen heeft de afgelopen jaren natuurlijk al een mooie transitie doorgemaakt, zowel in het centrum als in de wijken. Daar gaan we de komende vier jaar mee door met kwaliteit in de kernen en behoud van voorzieningen in de wijken”.

Wat had volgens D66 in de afgelopen vier jaar beter gekund in Heerlen? “Een belangrijke ambitie was gericht op het verduurzamen van onze stad. Er is natuurlijk al het een en ander bereikt, maar onze ambities zijn groter. We willen snel onze woningen in Heerlen isoleren, vooral ook de huurwoningen in samenwerking met woningcorporaties.

We willen onze gemeente zo snel mogelijk energieneutraal maken en daarom gaan we samen met inwoners verder op zoek naar mogelijkheden voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Initiatieven als de energiecoöperatie Heerlen Duurzaam moeten meer ruimte krijgen om samen met onze bewoners hun huizen te verduurzamen en plannen uit te werken voor de energietransitie. De komende periode willen we fietsers en voetgangers in onze stad meer de ruimte geven. We willen onze infrastructuur beter aan laten sluiten deze duurzame en gezonde alternatieven voor de auto”.

 Zou je e.v.t. wethouder willen worden en welke portefeuille zou jouw ambitie zijn? “Dat is afhankelijk van het mandaat dat de kiezers aan mij geven. Bij D66 is het gebruikelijk om een adviescommissie in te richten, waarbij kandidaten zich kunnen aanmelden voor een mogelijke wethouderspost. Als veel Heerlenaren op mij stemmen, dan overweeg ik zeker om mij bij de commissie kandidaat te stellen. Met een mogelijke portefeuille ben ik op dit moment niet bezig. Als lijsttrekker ligt mijn focus, samen met ons team, op de verkiezingen en onze mooie plannen voor Heerlen”.

 

Geef ook je visie waarom iemand op D66 zou moeten stemmen? “Ik denk dat wij een antwoord hebben op de vraagstukken in onze stad. We hebben grote ambities om onze stad belangrijke stappen vooruit te laten zetten, zoals we in we in de afgelopen periode ook hebben gedaan. We willen de inwoners van onze stad meer kansen geven om zichzelf te ontwikkelen en samen genieten van een groener en schoner Heerlen. Met uitvoering van onze plannen laten we onze stad weer bruisen, zowel in het centrum als in de wijken”.

Wat zou de ideale samenwerkingsvorm met burgemeester Roel Wever zijn? “De samenwerking met burgemeester Wever is tot nu toe al fijn geweest. Hij is bijna 1,5 jaar burgemeester in onze stad en in die tijd is het nodige gebeurd, bijvoorbeeld met corona en de wateroverlast van afgelopen zomer.

In de toekomst staan we ook voor mooie uitdagingen. Zo neemt Heerlen deel aan het landelijke experiment ‘Gesloten Coffeeshopketen’, het zogenaamde Wietexperiment, waarin coffeeshops legaal wiet mogen inkopen, leveren en verkopen en de kwaliteit van de wiet getest wordt. Het experiment is al een aantal keren uitgesteld, maar in het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet lazen we dat op korte termijn de criteria worden vastgesteld en daarna zal het experiment snel van start gaan. Burgemeester Wever heeft daar een belangrijke rol in met Veiligheid en Openbare orde in zijn portefeuille. We zijn een groot voorstander van dit project, om de wietteelt uit het illegale circuit te halen en meer controle op onder andere de kwaliteit van wiet te krijgen. Wij zien hier een mooie samenwerking met de burgemeester in met als doel: het project in Heerlen tot een succes te maken”.

Hoe denk jij er over hoe Heerlen er in 2030 uitziet? “In 2030 hebben we meer scholen in onze binnenstad gehuisvest en zorgen studenten en leerlingen voor leven op straat. Is de binnenstad her ontwikkeld door meer ruimte te geven voor groen en het winkelgebied compacter te maken. Hierdoor heeft de stad een frisse uitstraling en floreert het winkelgebied weer. Leegstaande kantoor- en winkelpanden zijn getransformeerd naar (studenten)woningen. Er komen meer toeristen naar onze stad om te genieten van alle evenementen en om de pareltjes van onze stad te bewonderen en trekken de muurschilderingen nog altijd veel bekijks. Onze inwoners leven gezonder door de aandacht voor gezonde leefstijl op scholen en de investeringen in sport en bewegen. Jongeren ontmoeten elkaar meer in de nieuwe jongerencentra die gebouwd zijn en ouderen nemen deel aan activiteiten georganiseerd door buurtinitiatieven die door de gemeente gestimuleerd worden”.

Wil je, als nieuwe lijsttrekker van D66 Heerlen, de lezers van ParkstadActueel nog graag een belangrijke boodschap meegeven? “De boodschap die ik aan de lezers van ParkstadActueel wil meegeven is dat ze mij en onze fractie altijd kunnen benaderen voor ideeën, vragen of problemen”.

Een bijzonder actueel gegeven is de Corona vaccinatie. Vind je als D66 dat iedereen verplicht moet worden om zich te vaccineren? “Ik begrijp de vraag gezien de actualiteit, maar ik vind het lastig om daar een onderbouwd antwoord op te geven. Het is een complexe discussie met moeilijke afwegingen. Afwegingen die we mijns inziens vooral aan de deskundigen moeten overlaten.”

Heeft het (demissionaire)- kabinet goed gezorgd voor ouderen in deze coronacrisis? “Het kabinet heeft volgens mij veel oog gehad voor ouderen. Bij keuzes die gemaakt zijn was de bescherming en het welzijn van ouderen telkens een belangrijke factor. Er waren ouderenuurtjes in supermarkten, werden er alternatieve dagbestedingen opgezet samen met andere initiatieven. In de Nationale Coalitie tegen de Eenzaamheid slaan overheidsinstellingen, maatschappelijke organisatie en bedrijven de handen ineen om ouderen te helpen door de coronacrisis minder sociale activiteiten hebben en zich daardoor eenzaam voelen.

In Heerlen wordt er door het initiatief Samen tegen Eenzaamheid ook veel goed werk verricht. Ik vind het mooi om te zien dat onze maatschappij flexibeler is dan we van tevoren hadden kunnen denken. Wie had 2 jaar geleden gedacht dat opa en oma via de iPad met hun kleinkinderen zouden Facetimen? Online samen een spelletje spelen of een serie kijken via de samen-kijk-functie. Veel ouderen zijn handiger geworden met technologie en instanties hebben daar ook aan bijgedragen”.

Niet alleen voorheen, maar ook in deze coronatijden, zijn mantelzorgers van essentieel belang. Wat moet er gebeuren voor de mantelzorgers?  “In Nederland hebben we 5 miljoen mantelzorgers en die zijn van essentieel belang. We vinden dat de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals beter moet worden. Voor mantelzorgers moet het makkelijker worden om hun weg in de zorg te vinden en informatie en advies te kunnen krijgen. Vooral ook om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan. Het steunpunt van Mantelzorgers Parkstad helpt al enorm bij informatievoorziening en hulpvragen, maar we zouden hen graag ondersteunen om dit nog breder op te zetten.

De gemeente Heerlen drukt haar waardering voor mantelzorgers uit door een toelage plus praktische ondersteuning aan mantelzorgers te geven via MantelzorgcomplimentPLUS2021. Als je in 2021 mantelzorg hebt verleend, dan is het tot 28 februari 2022 mogelijk om het mantelzorgcompliment aan te vragen via de site van de gemeente Heerlen”.

Vindt jouw partij dat supermarkten zich moeten houden aan concrete richtlijnen voor het gezonder en duurzamer maken van hun aanbod? “Ja, daar is D66 een voorstander van. Afspraken met supermarkten moeten scherper gemaakt worden. Het opstellen van concrete richtlijnen is zeker een proces dat in samenwerking met supermarkten opgepakt kan worden. Dit gebeurt veelal op landelijk niveau omdat in Den Haag regelgeving op dat gebied gemaakt wordt. In het verlengde van Den Haag, heeft de gemeente Heerlen ook een belangrijke taak voor de gezondheid van haar inwoners. Dit is ook een belangrijke pijler bij het programma Heerlen-Noord en we hebben een lokaal Preventieakkoord voor Heerlen waarin op kinderen met overgewicht en obesitas gefocust wordt. Dit mag wat ons betreft ambitieuzer. We kiezen ervoor om ons meer te focussen op gezondheid met name op beweging en sport op scholen en door het inzetten van buurtcoaches”.

Wat vindt D66 van structureel voedselonderwijs voor alle kinderen op basisscholen en schoollunches?  “Gezond voedsel is enorm belangrijk voor de prestaties voor kinderen op school. Ze hebben energie nodig om te kunnen leren, bewegen en spelen. Er zijn allerlei initiatieven zoals de Gezonde Basisschool van de Toekomst waarbij het doel is om kinderen van jongs af aan gezondere patronen aan te leren.

Onderzoek van Maastricht University wees uit dat het overgewicht van kinderen op de deelnemende scholen afnam. Niet alleen nam het overgewicht van deze kinderen af, maar ook thuis veranderde ze hun levensstijl en dat beïnvloedde hun ouders ook positief. Als gemeente gaan we niet over de inhoud van het onderwijs, maar we zouden in Heerlen in samenwerking met de scholen meer voorlichting over gezond voedsel en een gezonde levensstijl willen bieden”

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie