Hoofdmenu

Regionale aanpak van winkelleegstand door inzet transitiecoaches in Parkstad

Met het Regio Deal project ‘Stratenaanpak Parkstad Limburg’ wordt voor leegstaande panden met een winkelbestemming een nieuwe invulling gezocht. Transitiecoaches gaan met de eigenaren van deze panden in gesprek om, vanuit een integrale benadering, samen de mogelijkheden te onderzoeken. Daarnaast wordt er een subsidieregeling ingesteld om de financiële haalbaarheid van zo’n functiewijziging te vergroten. Het project wordt in eerste instantie uitgevoerd in vijf straten waar de leefbaarheid onder druk staat.

 Door leegstaande panden met een winkelbestemming een nieuwe functie te geven ontstaat er in het gebied een nieuw toekomstperspectief. Dat gebeurt niet door als overheid een blauwdruk voor een straat uit te werken, maar door met vastgoedeigenaren het gesprek aan te gaan. De transitiecoaches verkennen in die gesprekken of de wil er is om te werken aan de transformatie van het pand “van winkel naar …” en inventariseren wat daarvoor nodig is. Om de haalbaarheid te vergroten kunnen vastgoedeigenaren, via een subsidieregeling, financiële ondersteuning krijgen. De vijf straten waar wordt gestart zijn; de Stationsstraat in Nuth, de Rumpenerstraat in Brunssum, de Heerlerbaan in Heerlen, de Zonstraat/Sint Pieterstraat in Kerkrade en de Hoogstraat in Landgraaf.

Bij succes krijgt de Stratenaanpak mogelijk een vervolg in andere straten of gebieden in Parkstad.  Het project wordt aangestuurd door de Stadsregio Parkstad Limburg en de 5 betrokken gemeenten.

Het project wordt nadrukkelijk gevolgd door de provincie Limburg en nationaal binnen het netwerk van de Nationale Retail-Agenda door onder meer het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Relatie met ander beleid

Het project ‘Stratenaanpak Parkstad Limburg’ past naadloos in bestaand beleid. Via de Regio Deal Parkstad Limburg waarin het Rijk, de provincie Limburg en Stadsregio Parkstad samenwerken, wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en de brede welvaart in Parkstad waar de inwoners trots op zijn en waar men zich in positieve zin kan vergelijken met andere regio’s.

Dit gebeurt onder meer door het concentreren van voorzieningen in kernwinkelgebieden, het transformeren en/of het onttrekken van overtollige winkelruimtes en het tegelijkertijd ondersteunen van nieuw ondernemerschap om de leefbaarheid in dorpen, buurten en wijken duurzaam te versterken en te verbeteren. Daarnaast past het project binnen de kaders van de, door alle Zuid-Limburgse gemeenteraden vastgestelde Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Hierin is de regionale hoofdwinkelstructuur in Zuid-Limburg, waaronder die in Parkstad, vastgelegd. In de gebieden die hier buiten vallen wordt de transformatie van winkelpanden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Dat is hard nodig, want als er niet wordt ingegrepen is er in Parkstad tot 2030 een winkelleegstand van zo’n 100.000m². Dat is niet alleen slecht voor het ondernemersklimaat en de levendigheid en vitaliteit van de binnensteden en wijkwinkelcentra, maar ook voor de leefbaarheid in buurten en wijken. De Stratenaanpak is één van de projecten om invulling te geven aan deze opgave, en is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Retail van de Stadsregio Parkstad Limburg.

De start van de uitvoering van de Stratenaanpak is op 1 april 2022. Dan wordt de subsidieregeling gepubliceerd en starten de transitiecoaches. Het project loopt in principe tot en met eind 2024, tenzij de subsidieregeling voortijdig is uitgeput.

Foto’s Stadsregio Parkstad Limburg