Discovery Museum, Hub.Bibliotheek Kerkrade en Vie: partners in gezondheid

 Vie, Discovery Museum en Hub.Bibliotheek Kerkrade gaan samen werken aan de gezondheid van de inwoners van Kerkrade en Parkstad. Ze hebben daartoe woensdag in de nieuwe Vie accommodatie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Op de foto van links naar rechts wethouder Jo Schlangen van de gemeente Kerkrade (coördinatie Vie), Hans Gubbels, directeur Discovery Museum, en Ilse Verburgh, directeur bestuurder Hub.Bibliotheek Kerkrade.

Discovery Museum, Hub.Bibliotheek Kerkrade en Vie gaan nauw samenwerken in het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Kerkrade en de regio. Alleen samen kan de hardnekkige gezondheidsachterstand aangepakt worden, waarbij preventie centraal staat, is de opvatting van de partners. Ze hebben daartoe vandaag in de Vie accommodatie een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Om een gezonde en vitale regio te worden en te blijven wordt een nieuwe manier van werken gevraagd. Voor een blijvende verbetering van een complex gezondheidsvraagstuk is een brede aanpak nodig. Gezondheidsvraagstukken dienen dan ook vanuit een breed perspectief aangepakt te worden. Deze aanpak staat ook wel bekend als de ‘Health in All Policies’ benadering.

Samenhang, samenwerking en innovatie zijn sleutelwoorden in de benadering van gezondheid en vitaliteit. Juist door vanuit de verschillende partners aanvullend op elkaar naar inhoud en doelgroep te opereren, kan het verschil gemaakt worden. Discovery Museum, Hub.Bibliotheek Kerkrade en Vie hebben uitgesproken structurele partner te willen zijn in de aanpak van de gezondheidsachterstanden. Hierbij gaat gezondheid veel verder dan de afwezigheid van ziektes.

Gezondheid wordt in de samenwerking benaderd vanuit de 6 elementen van het positieve gezondheidsweb van Machteld Huber:

 • Lichamelijk welbevinden
 • Mentaal welbevinden
 • Zingeving
 • Kwaliteit van leven
 • Sociaal maatschappelijk participeren
 • Dagelijks functioneren

Vanuit deze brede benadering van gezondheid en de gedachte ‘meedoen in de maatschappij met eigen verantwoordelijkheid’ slaan ze de handen ineen op met name het vlak van het van onderop bevorderen van gezondheid bij verschillende doelgroepen/inwoners. Dit doen ze door het creëren van bewustwording waarbij wordt aangesloten bij de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Elkaars kennis en expertise zal afwisselend van het onderwerp zo worden ingezet dat partijen elkaar versterken.

Binnen de samenwerking kunnen de volgende kernaspecten worden onderscheiden:

 • Denken en duiden
 • Verbinden
 • Debat
 • Burgerschapsvorming/persoonlijke ontwikkeling
 • Ontwikkelen en testen

Door op deze manier te verknopen en te verbinden zullen stappen gezet worden waarbij elkaars optelsom groter is dan drie aparte delen

Hub.Bibliotheek Kerkrade kan onder andere ondersteunen bij het agenderen van vitaliteit, het verspreiden van kennis en informatie, het leren van vaardigheden en het stimuleren van communities rondom gezondheidsonderwerpen. Discovery Museum heeft een taak in het ontwikkelen en testen in pop-up paviljoens, het samen werken aan oplossingen en in het onderzoeken en ontwikkelen van concepten en producten. Doelstelling is bezoekers zich te laten ontwikkelen als kritische en actieve burgers. De ondersteuning is gericht op het vergroten van de autonomie.

Binnen Vie is in deze samenwerkingsovereenkomst een centrale rol weggelegd voor de Vie-Innovatie Hub Parkstad, het kennis en expertisecentrum. Hier worden de gezondheids- en vitaliteitsprogramma’s en producten van Vie bedacht en gemonitord. En vinden er activiteiten plaats die gericht zijn op het stimuleren van samenwerking, community building en experimenteren.

Foto Gemeente Kerkrade

Geef een reactie