Social Handprint van Stichting Sociaal Centrum Eijsden door MAEX

Stichting Sociaal Centrum Eijsden (SCE) is van grote waarde; bijna 500.000 euro. Dit blijkt uit een wetenschappelijke, objectieve meetmethode, de Social Handprint, van MAEX. De Social Handprint maakt het positieve effect op de samenleving inzichtelijk en vertaalt het in een financiële waarde. Met andere woorden in de reguliere economie zou men een half miljoen euro per jaar betalen voor de diensten die stichting SCE aanbiedt in, rond en vanuit haar pand aan de Pr. Hendrikstraat in Eijsden.

MAEX staat voor ‘maatschappelijke AEX’. Met behulp van een formule (op Maex ) wordt een maatschappelijke beurswaarde bepaald. De behoefte aan zo’n beurswaarde ontstond in 2015, toen duidelijk werd dat het vele werk dat vrijwilligersinitiatieven verzetten, niet voldoende expliciet zichtbaar gemaakt kon worden in de markt. Dit leidde in 2019 tot de Social Handprint van MAEX. Een objectief, wetenschappelijk verantwoord meetinstrument waarmee het mogelijk is de waarde van vrijwilligersinitiatieven te duiden. Dit gebeurt aan de hand van de 17 wereldwijd erkende Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn doelen om van de wereld in 2030 een betere plek te maken. Publieke studies o.a. naar maatschappelijke kosten-baten analyse zijn achterliggend ingezet. Deze bronnen worden 2x per jaar ge-update met de meest recente kennis. Op dit moment zijn er ruim 2500 Social Handprints ingevuld/gemaakt. MAEX kijkt steeds naar het effect van activiteiten, acties en investeringen op de lange termijn en naar de impact op marktkosten.

Bijna 500.000: waar komt die waarde vandaan?

Een blik op de website van MAEX leert dat een waarde van € 500.000 behoorlijk veel is. Er zijn op dit moment geen gemeenschapshuizen ingevoerd met een vergelijkbare waarde. Überhaupt zijn er amper initiatieven bekend in Nederland met een dergelijk hoge waarde. Interessant dus om te kijken waar SCE haar hoge waarde aan te danken heeft. Duidelijk wordt dat SCE goed scoort op de volle breedte van de SDG’s: zowel op het vlak van duurzaamheid als in het sociaal domein.

Een aantal opvallende ‘waardemakers’:
• Veel vrijwilligers zijn actief bij SCE (ca. 55)

 • Veel activiteiten op het vlak van welzijn en gezondheid (SDG3). Een hoge score op SDG3 betekent dat er veel zorgkosten voorkómen worden. Zo zijn er wekelijks of maandelijks een aantal herhalende activiteiten met een flink hoge deelname (bv. Samen Eten 2x/maand voor ca. 45p, Dagbesteding dagelijks voor gem. 12p, wekelijks Knutselen bij Greune Hert voor ca. 15p).
 • Er zijn stevige investeringen in duurzaamheid gedaan, zoals een ondergronds watervat van 3000m3, 45 zonnepanelen en aanplant van ruim 10 bomen.Goed om te vermelden is dat de 500.000 nog maar het begin is! Want ook op het vlak van cultuurhistorie (o.a. het beeldbepalende en duurzaam verbouwde pand aan de Pr Hendrikstraat in Eijsden, scoort SCE hoog. Echter die SDG (11) is vooralsnog buiten beschouwing gelaten.Om te weten welke getallen ingevuld moesten worden op de MAEX-website bleek het handig dat vrijwilligers en professionals die actief zijn bij SCE al sinds de start in 2020 bijhouden welke activiteiten ze organiseren en door wie die bezocht worden (aantal mensen, man/vrouw, leeftijd etc.). SCE wil dit dan ook graag als tip meegeven aan andere organisaties.

  Voorzitter Ellen Janssen: “De handprint is natuurlijk geweldig. Hij geeft iets tastbaars in handen over de waarde van de inzet van zoveel Eijsdense vrijwilligers. Graag noemen we echter dat de grootste waarde van SCE zélfs niet door de mooie Social Handprint van MAEX te vangen is: de glimlach en de trots op het gezicht van vrijwilligers bij en deelnemers aan activiteiten!!”

  De droom van MAEX

  MAEX wil samen met overheden, bedrijfsleven en bewoners werken aan meer impact. Ze hoopt dan ook dat steeds meer bewonersinitiatieven een Social Handprint invullen. Dat is niet alleen informatief voor het eigen initiatief maar ook voor gemeente, provincie of heel het land. Met deze inzichten wordt het helder hoe, het vele vrijwilligerswerk dat verzet wordt, bijdraagt aan de gezamenlijke maatschappelijke opgave om anders voor elkaar te zorgen en zo samen het Nederlands zorgstelsel toekomstbestendig te houden. Het komen tot krachtige en vitale buurten en wijken waar mensen elkaar kennen, elkaar ontmoeten, samen leuke dingen doen en elkaar ondersteunen indien nodig, is daarbij cruciaal. Ook naar professionele partners toe werkt de Handprint vaak goed: diverse bewonersinitiatieven gaven aan door professionele partijen als gemeenten sinds de ‘valorisatie’ meer als serieuze partner te worden gezien, hetgeen motiverend is voor ieders inzet.

  In Limburg zijn momenteel 23 Handprints ingevuld. Dat kan natuurlijk veel meer worden! In het recent gepubliceerde provinciale coalitieakkoord met de titel ‘Elke Limburger Telt’ wordt benoemd dat de coalitie ‘initiatieven die de leefbaarheid en vitaliteit van Limburgse wijken en buurten versterken ondersteunt’. Met het laten meten van de waarde van bestaande en nieuwe initiatieven via de Social Handprint van MAEX wordt nu én over vier jaar direct inzichtelijk dat de insteek van deze nieuwe coalitie ook economisch gezien slim en waardevol is. Tevens is het een potentieel sturingsmodel voor toekomstige (beleids- en subsidie) inzet, want het maakt helder op welke vlakken er meer en waar (nog wat) minder waardes liggen.

  Meer informatie?

  Voor meer informatie over het model en de duiding van de SCE-waarde verwijzen we naar MAEX- medewerker Peter van der Hem (peter@maex.nl), 06-81456780. Voor informatie over stichting SCE zie de website  (op de site vindt u ook de links naar onze Facebook-, Instagram- en YouTube-accounts. U kunt ook een mail sturen naar info@sceijsden.nl .

  Jaarverslag uitgebreid 2022 Stichting Sociaal Centrum Eijsden

  Foto en Tekst: Stichting Sociaal Centrum Eijsden & MAEX