Hoofdmenu

Zuid-Limburg zet in op bouwen naar behoefte

Wethouders Vankan (Valkenburg aan de Geul), Hendrix (Stein) en Weijers (Kerkrade) hebben op 13 oktober de collega-wethouders Wonen / Volkshuisvesting een voorstel toegestuurd om het Zuid-Limburgse woonbeleid te actualiseren. Deze drie wethouders hebben een regionaal coördinerende rol op het gebied van woonbeleid in de regio’s Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg.

 

De nieuwe Zuid-Limburgse visie op wonen gaat “Bouwen naar behoefte” heten. Voor woningbouwplannen die voorzien in de behoefte én maatschappelijke meerwaarde opleveren wordt de verplichte compensatie losgelaten. Daarnaast komt er meer maatwerk: Er zijn namelijk niet alleen overeenkomsten in Zuid-Limburg, maar ook de nodige verschillen. De nieuwe visie biedt de mogelijkheid om meer naar de specifieke behoeften in bepaalde delen van Zuid-Limburg te kijken. Daartegenover staat dat bestaande woningbouwplannen die niet (meer) voorzien in de huidige en toekomstige woonbehoefte geschrapt of aangepast moeten worden.

Inspelen op behoefte. Met deze nieuwe visie willen gemeenten de bouw van woningen waar dringend behoefte aan is stimuleren: Betaalbaar, flexibel en in kernen en centra nabij voorzieningen. Door te bouwen voor bijvoorbeeld senioren ontstaat er doorstroming, waar starters en middeninkomens van profiteren. In de nieuwe visie is ook aandacht voor de bestaande woningvoorraad, het hergebruik van bestaand waardevol vastgoed en het gezamenlijk optrekken van de Zuid-Limburgse gemeenten, provincie Limburg en Rijksoverheid.

Procedure. In de zomerperiode hebben de gemeenteraden in Zuid-Limburg van de colleges van B&W een evaluatierapport over het Zuid-Limburgs woonbeleid ontvangen. Dit rapport is in september ook besproken met marktpartijen en woningcorporaties. Medio november wordt het voorstel voor de nieuwe visie met alle wethouders wonen in Zuid-Limburg besproken, waarna de gemeenteraden in december het voorstel tegemoet kunnen zien. Het beleid kan dan vanaf januari 2021 ingaan.

Foto Gemeente Kerkrade