Disclaimer

Bewaartermijn van informatie

Alle gegevens op website en app, zoals tekst, beeld en geluid, blijven oproepbaar zolang ParkstadActueel.nl de website beschikbaar stelt.

Schade

ParkstadActueel.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. In geen geval kanParkstadActueel.nl aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met – het gebruik van website of app.

ParkstadActueel.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacy

Verkregen persoonlijke gegevens van gebruikers vanParkstadActueel.nl worden zorgvuldig verwerkt, waarbij wij ons conformeren aan de voorwaarden die de wet- en regelgeving stelt.ParkstadActueel.nl maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de geregistreerde gegevens van onze relaties.

Cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie over uw online-activiteiten op te slaan, om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegevens als verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw online-bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen.

Web-analyse

Wij maken gebruik van webanalyseservice(s), die worden aangeboden door (een) derde partij(en). Deze partij(en) maakt/maken mogelijk gebruik van cookies op onze digitale producten en diensten met het oog op het helpen analyseren hoe onze bezoekers onze websites gebruiken. Betreffende webanalyseservice gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over deze activiteiten op te stellen voor online-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot online-activiteiten. Betreffende webanalyseservice mag deze informatie aan derden verschaffen indien betreffende partij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens de webanalyseservice verwerken. Betreffende webanalyseservice zal uw IP-adres in beginsel niet combineren met andere gegevens waarover genoemde partij beschikt.

Wettelijke doeleinden

U verklaart site uitsluitend te gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.

Privégebruik

Het materiaal op website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privégebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vooraf vereist van de directie van ParkstadActueel.

Auteursrecht

Alle informatie op website, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het oorspronkelijke auteursrecht van de aanleverende partij, respectievelijk ParkstadActueel dan wel onder het auteursrecht van derde  informatieverschaffers aan site en app. Bij ParkstadActueel berust gezamenlijk en ieder voor zich het databankenrecht op website.

Misbruik van onze auteursrechten en/of databankenrechten wordt  juridisch vervolgd. ParkstadActueel.nl zoekt actief naar inbreuken op haar auteursrechten en databankenrechten. Hiervoor wordt samengewerkt met professionele partijen die daartoe de benodigde expertise hebben. Indien u zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd werk vanParkstadActueel.nl overneemt of openbaar maakt kunt u gehouden worden alle hierdoor geleden schade, gemaakte kosten voor opsporing en kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Voorwaarden linken

Het linken en verwijzen naar pagina’s vanParkstadActueel.nl op internet is in beginsel toegestaan, mits enkel de artikelkop van ons artikel c.q. onze informatie wordt overgenomen en maximaal 50 woorden worden overgenomen en de link van de betreffende derdepartij voorzien wordt van een duidelijke bronvermelding, waaruit blijkt dat het copyright met betrekking tot het artikel c.q. de informatie exclusief berust bij ParkstadActueel.nl.

Aanbieden van beeld- en geluidsmateriaal

Als u beeld- en geluidsmateriaal aan ParkstadActueel.nl doorstuurt, dan doet u afstand van publicatie- of auteursrechten v.w.b. publicatie door of namens ParkstadActueel.nl.

 

Affiliate Marketing op Parkstad Actueel

Wij willen transparant zijn over het verdienmodel van onze website. Om de kosten van het onderhouden van deze website te dekken en waardevolle inhoud te blijven bieden, maken wij gebruik van affiliate marketing. Dit betekent dat wij links naar producten of diensten kunnen plaatsen waarvoor wij een kleine commissie ontvangen als je besluit iets te kopen via die links.

Wij hechten echter veel waarde aan de integriteit en zullen alleen producten of diensten aanbevelen waarin wij zelf geloven of die wij als waardevol beschouwen voor onze lezers. Onze aanbevelingen zijn altijd gebaseerd op onze oprechte mening en ervaring.

Het is belangrijk om te weten dat het gebruik van de affiliate links geen invloed heeft op de prijs die je betaalt voor het product of de dienst. Het is gewoon een manier om ons te ondersteunen en ons in staat te stellen om deze website voort te zetten.

Bedankt voor uw steun en het bezoeken van onze website. Als je nog vragen hebt over affiliate marketing of onze aanbevelingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.