Lastenverlichting voor Heerlenaren.

 Efficiency vergroting en stimulering van afvalscheiding leiden tot verlaging van de afvalstoffenheffing met 3%.

Het doet ons genoegen te kunnen melden dat efficiency verhoging en vernieuwd afvalscheidingsbeleid bij RD4 ertoe heeft geleid dat de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor 2017 lager worden. De verlaging van de kosten wordt volledig doorberekend in de afvalstoffenheffing en leidt zo tot een lastenverlichting voor de burger van 3% ten opzichte van 2016.

Naast de efficiency vergroting speelt een belangrijke rol dat er op de milieuparken met ingang van 2017 een beleidsmaatregel wordt doorgevoerd die het gescheiden aanbieden van afval stimuleert. Dat heeft bewustwording tot gevolg met het bijbehorende positieve effect op het milieu. En het leidt ertoe dat het aanbod van grondstoffen met een verkoopwaarde aanzienlijk hoger wordt.

Dat laatste vertalen we mee in een verlaging van de tarieven voor afvalstoffenheffing. De daling met 3% ten opzichte van 2016 komt neer op € 6,66 voordeel per jaar voor een meerpersoonshuishouden.

We hebben deze mogelijkheid voor lastenverlichting, die zich op de valreep voor vaststelling van de begroting voor 2017 voordeed, met veel plezier nog meegenomen in die begroting.

www.heerlen.nl

Foto Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie