Tot 3 augustus 2017: Inkeerregeling coulancebeleid

We willen allemaal graag wonen in een omgeving die veilig is, en er netjes en verzorgd uitziet. Om de schaarse ruimte die we hebben nu én in de toekomst optimaal te benutten, hebben landelijke, provinciale en lokale overheden regels opgesteld en afspraken gemaakt. Deze liggen vast in lokale bestemmingsplannen. Hierin ligt vast of er gebouwd mag worden, wat de omvang van die bebouwing is, en waarvoor een gebouw of perceel gebruikt mag worden.

Het tijdelijke coulancebeleid. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het tijdelijke coulancebeleid werd duidelijk dat op een aantal locaties in onze gemeente de regels zijn overtreden, maar dat de gemeente hiertegen nog niet handhavend had opgetreden. Dit zijn bijvoorbeeld gevallen die niet voldoen aan het geldende bestemmingsplan en/of waarin sprake is van bouwactiviteiten waarvoor niet vooraf een vergunning is gevraagd.  Op 29 januari 2015 stelde de gemeenteraad het plan van Aanpak ‘Meer uit Meerssen halen – Meer ruimte voor coulance’ vast om deze gevallen zoveel mogelijk op te lossen.

Het doel van dit coulancebeleid  is om samen met betrokkenen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Het uitgangspunt hierbij was dat we de ontstane situatie waar mogelijk legaliseren door bijvoorbeeld alsnog de noodzakelijke vergunning te verlenen. Hiervoor wordt tijdelijk een versoepelde regeling toepast bij de beoordeling om alsnog de noodzakelijke vergunning te verlenen of de situatie door middel  van een herziening van het bestemmingsplan op te lossen. Er gelden dus tijdelijk ruimere mogelijkheden voor legalisatie.

Beëindiging van het coulancebeleid. Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten deze projectmatige aanpak en de tijdelijke versoepeling van gemeentelijke regelgeving te beëindigen. Dit omdat voor alle bij de start van het coulancebeleid bekende gevallen een oplossing is gevonden in de vorm van legalisatie of – wanneer dat niet mogelijk was – door handhavend optreden.

Het is goed denkbaar dat er nog meer situaties zijn in onze gemeente die nu illegaal zijn, maar mogelijk wel in aanmerking komen voor de versoepelde behandeling op grond van het coulancebeleid. Daarom hanteren we een zogenaamde inkeerregeling ter afronding van het coulancebeleid. Dit betekent dat een ieder die weet of vermoedt dat op zijn of haar perceel sprake is van een illegale situatie, zich vrijwillig kan aanmelden om gebruik te maken van het tijdelijke coulancebeleid.

Voordat het ‘coulancebeleid’ definitief wordt beëindigd, bieden wij daarom iedereen nog tot 3 augustus 2017 de gelegenheid om hun eigen – voor ons nu nog onbekende situaties – te melden, die in aanmerking zouden kunnen komen voor legalisatie op grond van het coulancebeleid. Wij zullen dan onderzoeken of er sprake is van een situatie die strijdig is met bijvoorbeeld het bestemmingsplan en of dit op basis van het coulancebeleid alsnog gelegaliseerd kan worden. Is legalisatie mogelijk, dan zult u alsnog vergunning moeten aanvragen, eventueel in combinatie met het indienen van een verzoek om het bestemmingsplan aan te passen. Blijkt legalisatie niet mogelijk, dan zal de strijdige situatie moeten worden beëindigd.

Wat zijn de voorwaarden? Om in aanmerking te kunnen komen voor legalisatie op basis van het coulancebeleid moet uw situatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De situatie is ontstaan vóór de peildatum van het coulancebeleid. Voor woningtoevoegingen (bijvoorbeeld woningsplitsing) is dat 4 oktober 2012. Voor alle andere situaties is dat 9 februari 2010.
  • Er is géén sprake van een handhavingsverzoek of – als dat wel het geval is – uit een belangenafweging blijkt dat toch legalisatie kan plaatsvinden.
  • Er zijn géén dringende redenen om handhavend op te treden, bijvoorbeeld vanwege veiligheid, milieunormen of overige belemmeringen.
  • Er is géén sprake van een welstandsexces of een exces ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit.
  • U werkt mee aan het maken van de noodzakelijke afspraken over het te doorlopen legalisatietraject.

Nadat u zich heeft gemeld bekijken we de situatie samen met u ter plekke en bespreken we deze. Vervolgens beoordelen we of legalisatie inderdaad mogelijk is. Nadat duidelijk is of legalisatie mogelijk is, zullen wij u informeren over de stappen die u moet nemen om voor legalisatie in aanmerking te komen, dan wel hoe de strijdige situatie moet worden beëindigd. Wij zullen u dan ook informeren over wat u van ons kunt verwachten. Aan het legaliseren zijn ook kosten verbonden (o.a. leges aanvraag vergunning en aanpassing bestemmingsplan).

Iets veranderen? Neem altijd eerst contact op met de gemeente Wilt u iets aan uw omgeving veranderen, zoals een verbouwing aan uw huis, het aanleggen van een paardrijbak, of de bouw van een schuur? Neem altijd eerst contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum. Het KCC helpt u graag op weg naar de juiste informatie.

Meer informatie. Als u meer wilt weten over de inkeerregeling en de legalisatiemogelijkheden die er voor u zijn op basis van het coulancebeleid, maak dan een afspraak met de afdeling Ruimte (via het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043). U kunt ook gebruik maken van het aanmeldingsformulier dat u vanaf komende week kunt vinden op de gemeentelijke website www.meerssen.nl (menuoptie Regelen & Aanvragen -> Diensten & Producten). Een papieren exemplaar van dit formulier kunt u ook krijgen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. De medewerkers van het KCC kunnen u het formulier op verzoek ook per post toesturen (tel. 14 403).

 

Geef een reactie