Ontwerp Luchthavenbesluit: uitleg Staatssecretaris over aantal te verwachten vliegbewegingen MAA

Begin dit jaar diende het gemeentebestuur van Meerssen een zienswijze in op het Ontwerp Luchthavenbesluit MAA. In de zienswijze ging de gemeente Meerssen met name in op de nadelige gevolgen voor het woon– en leefklimaat in onze gemeente en de gezondheid van onze inwoners. Het luchthavenbesluit behelst o.a. het gebruik van de startbaan over de volle lengte, zodat max. 1084 vrachtvliegtuigen per jaar zwaarder belaad kunnen worden. Het gemeentebestuur maakt zich ernstig zorgen over de toenemende geluidsoverlast en de extra uitstoot van (ultra)fijnstof als er straks zwaardere vliegtuigen mogen landen/opstijgen.

– Lees hier de zienswijze van het gemeentebestuur

Verwarring

Er ontstond ook verwarring over het aantal vliegbewegingen. Wethouder Désirée Cortenraede besloot afgelopen juni bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu per brief met klem om opheldering te vragen over de verwarring die was ontstaan over het aantal te verwachten vliegbewegingen op Maastricht Aachen Airport.

– Lees hier de brief aan de Staatssecretaris

Uitleg Staatssecretaris

De Staatssecretaris heeft afgelopen week per brief geantwoord en uitleg gegeven over hoe het systeem van het aantal vliegbewegingen op jaarbasis werkt. Dit is een wettelijk maatgevend uitgangspunt.

– Lees hier de brief met uitleg van de Staatssecretaris

Actuele stand van zaken

Alle ingediende zienswijzen zijn inmiddels doorgenomen. Daarbij is bekeken of (bepaalde) zienswijzen consequenties hebben voor de inhoud van het ontwerpluchthavenbesluit. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken en het verantwoordingsrapport waarin voor alle zienswijzen staat hoe ze zijn beoordeeld en tot welke aanpassingen van het besluit dit heeft geleid ligt thans voor advies bij de Raad van State. De Raad van State brengt advies uit over voorgestelde wetten en algemene maatregelen van bestuur (amvb’s). De Raad van State kijkt hierbij naar drie aspecten: kwaliteit van beleid, juridische kwaliteit en wetstechnische kwaliteit. De Raad van State kijkt niet naar individuele bezwaren tegen die wetten of amvb’s. De afzonderlijke zienswijzen worden daarom niet meegestuurd met de adviesaanvraag. Na de zomer wordt het advies van de Raad van State verwacht.

Op basis van de zienswijzen en het advies van de Raad van State stelt de regering vervolgens een definitief luchthavenbesluit MAA vast. Met de publicatie en terinzagelegging  van het vastgestelde luchthavenbesluit zal ook het verantwoordingsrapport openbaar worden gemaakt en worden de indieners van zienswijzen hierover geïnformeerd.

De mogelijkheid bestaat om beroep in te stellen tegen dit vastgestelde luchthavenbesluit. De wijze waarop wordt beschreven bij de bekendmaking van het luchthavenbesluit MAA.

Foto Rijksoverheid

Geef een reactie