Hoofdmenu

Resultaat Jaarrekening 2020 gemeente Simpelveld positiever dan verwacht.

Gemeente Simpelveld sluit het financieel jaar 2020 af met een voordelig saldo van € 200.520. Dat is beter dan de raming van € 73.807. Burgemeester Richard de Boer, portefeuillehouder Financiën: “Wij zijn tevreden dat we in dit jaar, ondanks corona, financieel positief kunnen afsluiten. Met een algemene reserve van ruim 5 miljoen blijft onze financiële positie solide en stabiel.”

Wel had Simpelveld het afgelopen jaar, net als veel andere gemeenten, een forse tegenvaller bij de jeugdzorg (circa € 550.000 meer dan geraamd). In het verleden lukte het ons vaak tegenvallers bij de jeugdzorg op te vangen met meevallers bij de Wmo. Dat was in 2020 niet het geval. We volgen dan ook met veel interesse de landelijke discussie tussen Rijk en gemeenten over extra geld voor jeugdzorg. Door het Rijk was al toegezegd om de huidige financiële nood te ledigen. Ook in Simpelveld zijn deze extra middelen broodnodig. Door de vestiging van een jeugdhulplocatie, hebben we voor een kleine plattelandsgemeente onevenredig hoge kosten. Daarom verwachten we dat de veranderende regelgeving rondom woonplaatsbeginsel bij jeugdzorg voor Simpelveld veel effect zal sorteren. Naast het feit dat VNG in de arbitrage met het Rijk in het gelijk is gesteld om tot een structurele oplossing te komen voor de tekorten in de jeugdzorg. Voor wat betreft de financiële middelen die we krijgen voor het sociale domein zouden er dus betere tijden moeten komen.  Verder is het afwachten wat de herijking van het gemeentefonds brengt’’.

Afgezien van de perikelen rondom de jeugdzorg zit gemeente Simpelveld financieel al jaren in rustig vaarwater. Burgemeester De Boer: “Financieel hebben we de zaken al jaren op orde. Ook hebben we er wederom voor gezorgd dat de voorjaarsrapportage meerjarig een sluitende begroting laat zien. Ondertussen wordt er onverminderd hard gewerkt aan verschillende majeure projecten zoals de herinrichting van de kern Bocholtz, de ontwikkeling van de stationsomgeving, het inrichten van uitkijkpunt Huls en de aanleg van de Leisurelane. Allemaal ontwikkelingen die de economie en het toerisme in Simpelveld een positieve impuls gaan geven.”

De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven bij de jaarstukken. De gemeenteraad moet de jaarstukken en de voorjaarsrapportage nog goedkeuren en besluiten over de bestemming van het overschot. De raadsvergadering is op 8 juli.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno