Pilotproject Boerderij van de toekomst: het vervolg

Donderdag 11 november – Gulpen-Wittem – Landbouwbedrijf Voncken en de gemeente Gulpen-Wittem werken samen aan de pilot ‘Boerderij van de toekomst’. De gemeenteraad neemt op donderdag 16 december een besluit over de voorkeurslocatie.

We onderzoeken door middel van deze pilot de mogelijkheden om via hoogwaardige architectuur, op een landschappelijk kwetsbare plek, een boerderij te ontwerpen die past bij de kernkwaliteiten van het landschap, voldoet aan de belangen van de ondernemer en ook op andere vlakken een bijdrage kan leveren aan de samenleving. We verkennen de mogelijkheden om slimme cross-overs te maken met actuele maatschappelijke opgaven. Daarbij kijken we niet alleen naar de bedrijfskavel (gebouwen) maar ook naar de overige gronden die bij de agrariër in gebruik zijn. Zo kan er uiteindelijk een gebiedsontwikkeling ontstaan met toegevoegde waarde voor de omgeving. Er zijn al verschillende stappen gezet.

Vervolg.Als de gemeenteraad instemt met de voorkeurslocatie en het vervolg van de pilot dan zal in het eerste kwartaal van 2022 een schetsontwerp worden opgesteld. Dit schetsontwerp moet aantonen op welke manier de locatie concreet wordt ingericht, zowel qua bebouwing als qua landschappelijke inrichting. Net als bij de vorige fasen wordt de omgeving opnieuw betrokken bij het vervolg. Zodra de inrichting van de locatie bekend is, zullen zowel gemeente als provincie een besluit nemen over het eindresultaat van de pilot. Op dat moment zal duidelijk worden of de pilot kan worden omgezet in een formele aanvraag omgevingsvergunning / bestemmingsplanwijziging. Op basis van die procedures zijn zoals gebruikelijk ook formele inspraakmomenten zoals het indienen van een zienswijze, bezwaar of beroep aan de orde.

Terugblik.Vorig jaar hebben we stap 1 uitgevoerd: er is toen een bedrijfsvisie en uitgangspuntennotitie opgesteld. Daar zijn ook experts bij betrokken. Zij hebben vastgesteld dat de visie voor de lange termijn ‘houdbaar’ is. In december 2020 heeft het college van Gulpen-Wittem de resultaten van stap 1, zijnde de visie ‘Boerderij van Morgen’ en de uitgangspunten voor het afwegingskader, vastgesteld. Op dit moment zijn we bezig met het afronden van stap 2: er is een locatie-onderzoek uitgevoerd, aangevuld met een onderzoek naar de kernkwaliteiten van de geselecteerde locaties. Ook in deze fase speelde participatie een belangrijke rol. In juni en juli 2021 zijn hiervoor sessies met de omgeving georganiseerd. Daar zijn stakeholders, belanghebbenden en inwoners voor benaderd. De input is waar mogelijk en relevant meegenomen in het bepalen van de voorkeurslocatie. Op basis van deze onderzoeken en het afwegingskader is een voorkeurslocatie voor de Boerderij van de toekomst benoemd.

Voor meer informatie. Kijk op www.gulpen-wittem.nl voor meer informatie, het plan van aanpak en andere relevante documenten. Zoek op Pilot boerderij van de toekomst – casus Voncken Trintelen.

Foto Gemeente Gulpen-Wittem

Geef een reactie