Uitbreiding programma voor vitaliseren Limburgse wijken van één naar vijf steden

Er is groen licht voor het programma City Deal Kennis Maken>Limburg– Univer©ity. Onder regie van Zuyd Hogeschool zullen de komende drie jaar studenten van verschillende onderwijsinstellingen samen met woningbouwcorporaties, maatschappelijke partners en gemeentes werken aan stedelijke vraagstukken en het vitaliseren van wijken in de steden Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Weert en Roermond.

Minister Robbert Dijkgraaf van OCW en Regieorgaan SIA – een organisatie die praktijkgericht onderzoek door hogescholen bevordert – hebben bekendgemaakt dat een rijkssubsidie van € 500.000 aan het programma City Deal Kennis Maken>Limburg–Univer©ity (CDKM>Limburg–Univer©ity) is toegekend. Daarnaast leveren de partners zelf ook een bijdrage door middel van financiering en/of de inzet van mankracht. CDKM>Limburg–Univer©ity is een van de tien Nederlandse City Deal-projecten die een subsidie ontvangen. Acht aanvragen kregen nul op rekest.

‘Jeugd betrekken bij actuele thema’s’

Gedeputeerde Stephan Satijn (Economie en Onderwijs): “Praktijkgericht onderwijs is erg belangrijk om voor studenten de brug te slaan tussen theorie en praktijk. Het doet mij deugd dat City Deal Kennis Maken>Limburg–Univer©ity een van de tien programma’s in Nederland is, die met deze subsidietoekenning verder van start kan gaan. Maar liefst vijf Limburgse onderwijsinstellingen gaan hieraan hun bijdrage leveren. In dit programma wordt onze jeugd actief betrokken bij maatschappelijke thema’s die in onze wijken en steden spelen zoals sociale integratie, gezondheid, energietransitie en veiligheid. Ik kijk uit naar de oplossingen en bevindingen die uit deze unieke samenwerking tussen kennisinstellingen, gemeenten, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties zullen ontstaan.”

Versterking van wijken

Zuyd Hogeschool werkt al sinds 2019 aan versterking van de vitaliteit en toekomstbestendigheid van Maastrichtse wijken via het programma City Deal Kennis Maken>Maastricht. Vanaf het begin van komend studiejaar schaalt Zuyd op naar een regionale samenwerking onder de noemer City Deal Kennis Maken>Limburg– Univer©ity, waarbij studenten instellingsbreed met maatschappelijke partners werken aan het ontwikkelen van oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Hierdoor zijn vanaf dit jaar naast de Gemeente Maastricht, ook de Gemeente Heerlen, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Weert en Gemeente Roermond als partners betrokken.

Uitbreiding samenwerkingsverband

Kern van CDKM>Limburg–Univer©ity is de brede samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om wijken toekomstbestendig en leefbaarder te maken. De komende drie jaar zullen in totaal ongeveer drieduizend studenten van verschillende opleidingen in Urban Living Labs – een soort werk- en ontmoetingsplaats waar burgers, bedrijven, kennisinstellingen, overheidsinstanties en andere maatschappelijke partners samenwerken aan oplossingen voor stedelijke problemen – actief betrokken worden bij vraagstukken over leefbaarheid en vitaliteit in de wijken. Zuyd heeft na de start in Maastricht, als initiatiefnemer en penvoerder zeven andere kennisinstellingen aan het programma verbonden te weten Universiteit Maastricht, Fontys University of Applied Sciences, Yuverta, VISTA college en Porta Mosana College uit Limburg, maar ook TU Delft en Breda University of Applied Science. Daarmee is de gehele onderwijsketen – vo-mbo-hbo-wo – vertegenwoordigd in het programma. Daarnaast zijn de corporaties ZOwonen en Wonen Limburg aangesloten, alsook de vijf eerdergenoemde gemeenten.

‘Meer impact’

‘Het is een goede zaak voor onze regio en de betrokken partijen dat het CDKM-programma uitgebreid wordt van één naar vijf steden’, zegt dr. Nurhan Abujidi, lector Smart Urban Redesign van Zuyd Hogeschool en sinds 2019 drijvende kracht achter CDKM in Limburg. ‘Door de opschaling van het programma zullen we meer impact hebben. Om oplossingen te bedenken voor stedelijke vraagstukken blijkt telkens dat samenwerking tussen studenten en maatschappelijke partners van groot belang is. We zijn er trots op dat we de enige regio zijn waarin het programma uitgerold wordt over vijf steden.’

Urban Living Labs

Al vanaf 2021 is Zuyd gestart met de voorbereidingen op de opschaling. Naast het Urban Living Lab (ULL) in Maastricht, is Zuyd ook actief met onderwijs- en onderzoeksopdrachten in ULL’s in de gemeente Heerlen (Heerlen-Noord met focus op de wijk GMS (Grasbroek-Musschemig-Schandelen) en de Aurora flat) en Sittard-Geleen (Geleen-Zuid). Naast het integreren van ULL Heerlen en ULL Geleen binnen CDKM>Limburg–Univer©ity worden twee nieuwe ULL’s ontwikkeld in de gemeenten Roermond en Weert. Daarmee komt het totale aantal ULL’s in het programma op vijf. Om goed bij de stedelijke opgaven aan te sluiten, heeft elke ULL een eigen onderzoeksagenda die past bij de gemeentelijke context. Deze onderzoeksagenda en bijbehorende thematische focus sluiten op hun beurt weer aan bij de SDG-doelstellingen (Sustainable Development Goals) en bieden de mogelijkheid om kennis te ontwikkelen en te verspreiden.

‘Waardevolle ervaringen’

Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur van Zuyd: ‘Ik ben blij dat we met deze subsidietoekenning en het commitment van de partners verder aan de slag kunnen om nog waardevollere wijken in de regio te creëren. CDKM>Limburg–Univer©ity is een omvangrijk en uitdagend programma. Ik kijk ernaar uit om hier samen met alle partners onze schouders onder te zetten. De ervaringen en bevindingen die we hierin opdoen zijn erg waardevol voor de gemeenten, de overige partners en zeker ook voor onze studenten.’

Over Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan. Meer informatie: www.zuyd.nl.

Tekst en foto’s https://www.zuyd.nl/