Vanaf 2017 gaat gemeente Simpelveld een nieuw instrument invoeren: de wijkschouw. Bij een schouw samen met burgers, het college, vakambtenaren en partners als de wijkagent, de woningstichting en maatschappelijk werk, worden ter plaatse problemen, knelpunten en klachten geïnventariseerd en samen besproken.

De wijkschouw is onderdeel van de nota burgerparticipatie, waarin de gemeente eenduidiger afspraken maakt over de manier waarop burgers, individueel of georganiseerd, invloed uit kunnen oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid.

Burgerparticipatie is niet nieuw in gemeente Simpelveld. Burgers, ondernemers en maatschappelijke partners worden al jaren in meer of mindere mate betrokken bij de organisatie om meer draagvlak te creëren of de kwaliteit van het beleid te verbeteren. Dat varieert van formele adviesorganen tot burgerpanels of bijeenkomsten met netwerkpartners.  Toch is er binnen de gemeentelijke organisatie geen duidelijk afgesproken lijn over interactieve beleidsvorming en burgerparticipatie. In de praktijk is een interactieve aanpak in zekere zin afhankelijk van de wensen van de portefeuillehouder en/of van de inzichten van de beleidsadviseur. Burgemeester Richard de Boer: “Door eenduidige afspraken willen we bereiken dat burgerparticipatie in de toekomst een vast onderwerp van afweging gaat vormen binnen ons beleidsproces. Daarmee bedoelen we niet te zeggen dat burgerparticipatie ook echt in alle gevallen plaats moet vinden, maar wel dat burgerparticipatie in alle gevallen serieus moet worden overwogen.”

In het laatste kwartaal van 2016 volgen bestuurders en beleidsambtenaren een workshop om in de toekomst een goede afweging te kunnen maken met betrekking tot burgerparticipatie op hun eigen beleidsterrein. Dan wordt ook een aanvang gemaakt met de voorbereidingen om vanaf 2017 enkele keren per jaar een wijkschouw te organiseren.

Geef een reactie