Heerlen kiest voor samenwerking in de zorg.

 

Heerlen wordt voorbeeld voor ontschotte ondersteuning aan burgers

Met ingang van 1 januari 2017 wordt in Heerlen de ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning anders geregeld. Ook voor Hulp bij het Huishouden zijn nieuwe afspraken gemaakt. Met het afsluiten van nieuwe contracten wil Heerlen optimale integrale Wmo-ondersteuning voor alle burgers die dat nodig hebben; zonder schotten, onnodige indicaties en aansluitend bij de zorg- en ondersteuningsvraag van de Heerlenaar. Om dit te realiseren gaan acht zorgaanbieders samenwerken in de coöperatie Heerlen STAND-BY!  Via Heerlen STAND-BY! leveren de deelnemende organisaties zorg en ondersteuning passend bij de vraag en wens van de cliënt.

Verantwoordelijk wethouder Peter van Zutphen is blij met het samenwerkingsverband: “In plaats van marktwerking en concurrentie tussen zorgaanbieders te stimuleren, gaat Heerlen de Wmo-taken rond ondersteuning, begeleiding en dagbesteding vanaf 2017 regelen via één samenwerkingsverband van welzijns- en zorginstellingen, dat een jaarlijks bedrag krijgt om ondersteuningszaken te regelen. De professionals met de voeten in de modder krijgen het vertrouwen en de ruimte om vanuit hun deskundigheid en betrokkenheid samen met de burger te regelen wat nodig is. We besparen op deze manier heel veel op bureaucratie.”

Heerlen Stand-By!

Acht aanbieders gaan vanaf 1 januari 2017 aan de slag in de coöperatie Heerlen STAND-BY!. Dit zijn stichting welzijnsgroep Alcander, stichting Cicero Zorggroep, stichting LEVANTOgroep, stichting MeanderGroep, stichting NOVIzorg, stichting Radar, stichting Gehandicaptenzorg Limburg en de stichting Oase. Via Heerlen STAND-BY! wordt ondersteuning op maat gegeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde, gebouwen en andere middelen. Nu levert elke deelnemende organisatie op zijn eigen wijze ondersteuning aan de eigen cliënten. Dat is vanaf 2017 niet meer het geval en wordt het afzonderlijke aanbod ontkokerd, waardoor de cliënt gerichter ondersteund kan worden bij zijn vraag. Hierdoor worden de schotten tussen de deelnemende organisaties echt afgebroken en krijgen professionals meer ruimte om te doen wat nodig is. “We krijgen en grijpen de kansen om het in en met Heerlen, samen en met de klant, de burger en de buurt anders en beter  te gaan doen in het domein van zorg en welzijn” aldus Erik Hoesbergen, voorzitter van Heerlen STAND-BY!.

 Meer aansluiten bij vraag cliënt

Omdat de contracten eind 2016 aflopen, zijn nieuwe contracten voor Wmo begeleiding en voor Hulp bij het Huishouden afgesloten. Voor Hulp bij het Huishouden zijn de stichting MeanderGroep en Ambulante Thuiszorg Parkstad gecontracteerd.

Voor wat betreft de maatschappelijke ondersteuning wilde Heerlen geen losse contracten meer met vele zorgaanbieders. Uit de ervaringen opgedaan met de pilot Hoensbroek die sinds 1 juni 2016 in Hoensbroek draait, is gebleken dat door samenwerking in één coöperatie, de zorgaanbieders de geboden ondersteuning beter kunnen afstemmen op de vraag en behoefte van de cliënt. De geboden ondersteuning kan completer en minder bureaucratisch worden geleverd. Voor de professionals komt er meer ruimte om zélf te bepalen welke zorg geleverd moet worden voor het beste resultaat. De coöperatie Heerlen STAND-BY! voorziet alle inwoners met een ondersteuningsvraag van een passend aanbod.

Geen eigen bijdrage bij aanbod STAND-BY!

De nieuwe werkwijze via één samenwerkingsverband is mede mogelijk doordat er een nieuwe manier van financiering van de zorg wordt toegepast. Er wordt niet meer betaald per geleverd uur per cliënt, maar op basis van gerealiseerde resultaten waarbij de invulling aan de aanbieder en cliënt is. Voor cliënten betekent dit dat ze geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen indien gekozen wordt voor het aanbod van STAND-BY!

Zorg voor cliënt loopt gewoon door

Voor inwoners die nu al individuele begeleiding of dagbesteding krijgen via de Wmo, loopt de zorg die geboden wordt door de huidige aanbieder gedurende 2017 gewoon door. De coöperatie Heerlen STAND-BY! maakt hierover afspraken met deze zorgaanbieders. Dit betekent dat de cliënt zelf op 1 januari a.s. niets van de nieuwe situatie merkt. Op het moment dat de huidige indicatie afloopt, nodigt het Sociale Buurtteam de cliënt uit voor een keukentafelgesprek. Op basis van de samen opgestelde ondersteuningsvraag biedt Heerlen STAND-BY! dan een passend aanbod. Alle burgers met een Wmo indicatie voor begeleiding en dagbesteding ontvangen in 2017 een uitnodiging van het Sociale Buurtteam.

Ook voor burgers die gebruik maken van Hulp bij het Huishouden verandert er weinig. In 2017 kan men wel een keuze maken uit zorgaanbieders waarvan men huishoudelijke hulp wil krijgen.

Inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen contact opnemen met het SBT in hun buurt of via 045-5604004.

 

Foto Lucho Carreno

 

Geef een reactie