Provincie kiest voor toekomst Landgraaf en Heerlen.

 

 

 

 

 

Provincie kiest voor toekomst Landgraaf en Heerlen.

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen vastgesteld. Door de herindeling ontstaat een robuuste gemeente van bijna 125.000 inwoners, die in staat is de huidige en toekomstige maatschappelijke, economische en ruimtelijk-fysieke opgaven effectief op te pakken. De Provincie acht het tot stand komen van de nieuwe gemeente zowel van groot belang voor de toekomst van de inwoners van Heerlen en Landgraaf als ook voor de gehele regio Parkstad. De nieuwe gemeente, met als werknaam Landgraaf-Heerlen, zal een krachtige bijdrage leveren aan de aanpak van de sociaal-economische opgaven waar de beide gemeenten maar ook de regio al vele jaren mee kampen.

Toekomst
Alhoewel Parkstad  een deel van de sociaal maatschappelijke achterstand uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft ingelopen, blijft de problematiek hardnekkig.  Het gemiddelde besteedbare inkomen is lager dan het landelijk niveau. Ook zijn mensen minder opgeleid en minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. Hierdoor is sprake van  een negatieve spiraal die een krachtige inhoudelijke en bestuurlijke aanpak vereist. Bestuurlijke drukte, kerktorendenken en een versnippering van beleid helpen daarbij niet. Tegelijkertijd is door onderlinge verbondenheid, jarenlange samenwerking en gemeenschappelijke historie, cultuur en identiteit, het collectief besef gegroeid dat samenwerking uiteindelijk resultaat oplevert. Voorbeelden zijn de Brightlands Smart Services Campus, IBA Parkstad, de IC verbinding Heerlen-Aken, samenwerking in de energietransitie (PALET), regie op de woning- en vastgoedmarkt en de ongekende succesvolle toeristische ontwikkeling in Parkstad en Landgraaf in het bijzonder. Echter het Expertteam Mans, Deetman & Hazeu constateert dat goede samenwerking alleen niet meer voldoende is. Hierdoor zal de nieuwe gemeente Landgraaf-Heerlen niet alleen voor haar inwoners, maar voor de hele regio een stimulerende rol van betekenis spelen.

Noodzaak
De Provincie Limburg heeft het besluit van 24 januari 2017 tot provinciale regie, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi), niet lichtvaardig genomen. De vele soms tegenstrijdige belangen, diverse standpunten, verschillend gemotiveerde afwegingen en eigen verantwoordelijkheden zijn meegewogen. Allereerst  hebben de rapporten van het Expertteam en onderzoeksbureau BMC de inhoudelijke, bestuurlijke en financiële noodzaak van herindeling en versterking van bestuurskracht en organisatiekracht overtuigend aangetoond. Ook wil de Provincie recht doen aan de politiek-bestuurlijke situatie die na 16 januari 2017 ontstond. Want enerzijds gaf een meerderheid van de gemeenteraad in Heerlen aan voor herindeling te zijn. Anderzijds verwierp een meerderheid van de gemeenteraad van Landgraaf dit voorstel, maar nam zij  tegelijkertijd een motie aan waarin gevraagd wordt een herindeling op een grotere bestuurlijke schaal met andere gemeenten te onderzoeken. Ten slotte constateert de Provincie dat de gemeente Landgraaf reeds vier maal heeft aangegeven dat het bestaande schaalniveau van Landgraaf te klein is voor de gestelde opgaven.

Zienswijzeperiode
Het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen wordt binnen uiterlijk twee weken door beide gemeenten ter inzage gelegd en gepubliceerd. Vanaf dan heeft iedereen de mogelijkheid om binnen 8 weken een zienswijze bij de Provincie in te dienen. De zienswijzeperiode voor de beide gemeenteraden begint 22 maart 2017 en duurt maximaal drie maanden. Het College van Gedeputeerde Staten zal zelf tijdens deze gehele periode actief het gesprek aangaan met de bewoners en betrokkenen. Op 27 juni 2017 worden door Gedeputeerde Staten alle zienswijzen van een reactie voorzien en eventueel in het herindelingsadvies voor Provinciale Staten verwerkt. Indien Provinciale Staten 7 juli 2017 hiermee instemmen, wordt het vastgestelde herindelingsadvies inclusief Reactienota zienswijzen verzonden naar de Minister van Binnenlandse Zaken als start voor het formele wetgevingsproces.

meer informatie

 

Geef een reactie