Herindeling is niet alleen goed, het is nodig.

In zijn zienswijze laat het college van B&W van Heerlen weten dat hij het voorstel van Gedeputeerde Staten om te komen tot de herindeling van de gemeenten Landgraaf en Heerlen, inclusief het bijbehorend herindelingsontwerp steunt.

Het college van B&W stelt dat de gemeente Heerlen als ‘kleine’ centrumgemeente van een veel grotere stedelijke regio onvoldoende in staat om als ‘gidsgemeente’ de regio op sleeptouw te nemen en mensen buiten de regio aan te zetten om rekening te houden met de belangen van de regio.

De herindeling is nodig om een centrumgemeente te creëren met voldoende kracht en omvang om de regio naar buiten toe beter (en met een hardere stem) te vertegenwoordi-gen maar ook een centrumgemeente die binnen de regio meer kan betekenen voor het geheel. Meer regie en meer invloed betekent eenduidiger en dus effectiever beleid in de regio en meer aandacht van Provincie, Rijk en Europa voor de opgaven in het gebied, aldus het college.

Dit is hard nodig. De regio slaagt er niet in de achterstanden (bijvoorbeeld op gebied van arbeidsongeschiktheid, arbeidsparticipatie, zorg, opleidingsniveau, inkomen, gezondheid) in te lopen door een versnipperde aanpak en onvoldoende massa. Sinds 2003 is al in diverse onderzoeken geconstateerd dat daarvoor een herindeling noodzakelijk is. Het rapport van het expertteam liet zien dat van de vier bestudeerde ‘samenwerkingsvarianten’ herindeling het meeste oplevert voor de burgers van zowel Landgraaf als Heerlen.

Daarnaast ontstaat er door de herindeling ook een krachtigere ambtelijke organisatie die minder kwetsbaar is en beter toegerust is voor de vragen die op gemeenten afkomen.

Proces

Het college is positief over het proces dat doorlopen is. Het brede en open onderzoek dat door Landgraaf geïnitieerd werd; de vraag aan alle Parkstadgemeenten om mee te doen; het gezamenlijk met Landgraaf opstellen van de onderzoeksvragen en het selecteren van het expertteam. Vervolgens de tientallen gespreksrondes met inwoners en maatschappelijke partners en de steun van Gedeputeerde Staten voor dit proces.

Het college is blij dat de provincie het raadsbesluit in Heerlen en de aangenomen raadsmotie in Landgraaf vervolgens beide serieus heeft genomen en direct heeft aangegeven de regierol over te nemen conform artikel 8 van de wet ARHI.

Voorbereiden

Het college doet een beroep op het college van Landgraaf om mee te werken aan zaken als de gesprekken over de voorbereiding van een nieuwe organisatie. Dat is in het belang van burgers, maatschappelijke partijen en ambtenaren. Wij hopen dat wij snel weer op basis van gelijkwaardigheid met de gemeente Landgraaf aan tafel kunnen. Liever een herindeling voorbereiden die achteraf niet doorgaat dan onvoorbereid herindelen.

U kunt de zienswijze van het college inzien. (download pdf)

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie