Voorjaarsnota: Waakzaam maar in controle

In de raadsvergadering van 31 mei is de voorjaarsnota 2017 vastgesteld. De voorjaarsnota is een tussenbalans waaruit duidelijk wordt hoe de gemeente er op dit moment voor staat. In de begroting van 2017, die afgelopen oktober door de gemeenteraad is vastgesteld, bleek dat de begroting op dat moment sluitend was. Kerkrade kon door op de ingeslagen weg.

Na een zware periode van bijna tien jaar waarin veel bedrijven failliet gingen, nog meer mensen werkloos raakten en de prijs van woningen kelderde, gaat het langzaam de goede kant op. De economie draait beter. Bedrijven durven weer te investeren en de werkloosheid daalt. De afgelopen jaren is in Kerkrade een forse afname van de werkloosheid te zien.

Meeste uitstromers

In 2014 zat 9,1 procent van de Kerkraadse beroepsbevolking zonder werk. Een jaar later was dat nog 8 procent en vorig jaar nog 7,1. Het aantal werklozen in Kerkrade is nog steeds hoog vergeleken met de rest van de provincie (5,5 procent), maar neemt veel sneller af. En van alle gemeenten in de Stadsregio Parkstad Limburg daalt het aantal mensen in de bijstand het hardst in Kerkrade.

Als gevolg van de economische groei valt mogelijk ook door de rijksoverheid weer wat te verdelen. Dat zou een positieve weerslag kunnen hebben op de begroting van de gemeente Kerkrade.

Wat doet ‘Den Haag’?

Maar niets is zeker. Behalve dat er net als vorig jaar ook dit jaar niet hoeft te worden bezuinigd op welzijnsinstellingen. Wel moet de gemeente rekening houden met een aantal risico’s. Er is bijvoorbeeld nog geen nieuw kabinet gevormd na de verkiezingen van maart. Daardoor is, plat gezegd, ook niet duidelijk hoe dat kabinet de centen gaat verdelen. Met name in het sociaal domein (zorg, werk, jeugdhulp) is niet duidelijk wat het rijksbeleid de komende jaren gaat worden. In 2015 schoof de rijksoverheid veel taken op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp naar gemeenten. Dat ging gepaard met een korting van 40 procent op de bijdrage om die taken uit te kunnen voeren, met als gevolg dat gemeenten nu, maar ook in de toekomst geld tekort komen om de taken in het sociaal domein uit te voeren.

Niet bezuinigen

Maar liefst zeventig procent van de gemeentebegroting is bestemd voor het sociaal domein. De gemeente Kerkrade investeert in haar inwoners. Aan het begin van de zogenaamde drie decentralisaties is er al voor gekozen niemand tussen wal en schip te laten raken. Niet voorbarig bezuinigen op het sociaal domein is dan ook nog steeds het uitgangspunt. Dankzij een opgebouwde reserve is dat de afgelopen jaren niet nodig geweest. En als het rijksbeleid voor de komende jaren gunstig uitpakt, hoeft dat voorlopig ook niet. Tegelijkertijd wordt door een ambtelijke werkgroep nu al gewerkt aan diverse oplossingsscenario’s, mocht het overheidsbeleid tegenvallen en er wel bezuinigd zou moeten worden.

Door steeds vooruit te kijken en rekening te houden met verschillende scenario’s komt de gemeente Kerkrade goed beslagen ten ijs en kan heel doeltreffend worden ingespeeld op eventuele negatieve veranderingen.

Foto Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie