Cliënten WMO positief over ondersteuning vanuit de gemeente Simpelveld

 

Gemeente Simpelveld voerde van mei tot en met juli 2017 een cliëntervaringsonderzoek uit om inzicht te krijgen in de effecten van hulp en ondersteuning van Wmo-cliënten in de gemeente. 

 

De algemene conclusie uit dit onderzoek is dat cliënten over het algemeen zeer tevreden zijn, zowel over het contact met onze medewerkers als over de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen. De kernvraag of de ondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid, wordt bevestigd. 80% geeft aan dat zichzelf nu beter kunnen redden, dat er een betere kwaliteit van leven is en dat de dingen die ze willen doen, beter gaan. Wethouder Thijs Gulpen: “Wetende dat het jaar 2016 nog steeds goed gevuld was met veranderingen en drukke takenpakketten van onze medewerkers, mogen we blij zijn met dit resultaat.”

Gemeenten zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. In 2015 is daarvoor een verplichte vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst bestaat uit 10 basisvragen met drie hoofdthema’s:
– de toegankelijkheid van de ondersteuning
– de kwaliteit van de ondersteuning
– het ervaren effect op de zelfredzaamheid
Gemeente Simpelveld heeft nog een aantal extra vragen gesteld over het contact met de gemeente en de gemaakte oplossingen.

In Simpelveld zijn 238 cliënten aselect benaderd. Het zijn allemaal mensen die in 2016 een gesprek of een indicatie hebben gehad. Hierbij kan het gaan om bestaande cliënten, maar ook om nieuwe cliënten die in 2016 een voorziening hadden aangevraagd voor huishoudelijke hulp, begeleiding, vervoer, rolstoel of woonvoorziening.
In totaal hebben 113 cliënten de vragenlijst ingevuld, waarmee we een respons van 47% bereikt hebben. Dit aandeel is voldoende om betrouwbare uitspraken over de doelgroep te kunnen doen.

De resultaten van alle gemeenten zijn te zien op: www.waarstaatjegemeente.nl.

Belangrijkste resultaten:

1.    Contact met de gemeente / de toegang
•    80% wist waar ze met de hulpvraag moesten zijn (11% niet, 9% neutraal)
•    74% werd snel geholpen (10% niet, 16% neutraal)
•    89% voelde zich door de medewerker serieus genomen (4% niet, 8% neutraal)
•    80% heeft samen met de medewerker in het gesprek naar een oplossing gezocht (6% niet, 14% neutraal)

2.    De kwaliteit van de ondersteuning
•    84% vindt de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen goed (3% niet, 13% neutraal)
•    84% geeft aan dat de ondersteuning past bij hun hulpvraag (6% niet, 10% neutraal)

3.    Het effect van de ondersteuning op zelfredzaamheid
•    81% kan beter de dingen doen die men wil doen (6% niet, 13% neutraal)
•    81% kan zich beter redden door de ondersteuning (5% niet, 14% neutraal)
•    79% heeft een betere kwaliteit van leven (9% niet, 12% neutraal)

Opvallende resultaten
Het aantal cliënten dat op de hoogte is van het feit dat men gebruik kan maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner is gestegen van 26% in 2015 naar 35% in 2016. In alle brieven van de gemeente waarin de burgers uitgenodigd worden voor een keukentafelgesprek wordt namelijk vermeld dat mensen iemand van MEE Zuid-Limburg mogen vragen die hen ondersteunt. Hierbij worden ook de contactgegevens van MEE vermeld. Bij 8% van de gesprekken was een onafhankelijk cliëntondersteuner aanwezig.

Ook is de gevraagd naar de waardering van het gesprek. Daarin zie je hogere scores ten opzichte van het voorafgaande jaar. 89% waardeert de manier waarop de medewerker naar hen luistert (was 70% in 2015), 83% waardeerde het contact met de gespreksvoerder (was 65% in 2015), 86% was positief over de deskundigheid van de medewerker (was 61% in 2015) en 75% is blij met de gekozen oplossing (was 55% in 2015).

De voornaamste reden om contact met de gemeente te zoeken is het niet meer aankunnen van het huishoudelijk werk (45%), op afstand gevolgd door vervoersproblemen (22%) en moeite met wassen en aankleden (22%). Dit is dezelfde top 3 als het voorgaande jaar. Wat wel opvalt, is dat de reden ‘eenzaamheid en contact’ gestegen is van 12 naar 18%. Dit geldt ook voor ‘oplossen problemen’ en moeite met financiële zaken en administratie’. Dit zal ook besproken worden met het voorliggend veld.

84% is het eens met de stellingen ‘Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed’ en ‘De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag’. Deze percentages liggen hoger dan het voorgaande jaar.

Bron en foto gemeente Simpelveld

Geef een reactie