De VVV vijver in het Hamdal krijgt een opknapbeurt. Zo wordt onder andere het aanwezige slib en puin van de vijverbodem verwijderd. Ook wordt een deel van de beschoeiing (oeverwand) verwijderd en omgevormd naar een natuurlijke oever. In het voorjaar worden moeras- en waterplanten aangeplant en worden er nieuwe vissen uitgezet volgens een nog te bepalen viswatertypering. “Door deze maatregelen te treffen zullen er betere natuurwaarden in en om de vijver ontstaan die ten goede komen van de waterkwaliteit”, aldus wethouder Tim Weijers (Openbare ruimte).

Drooglegging. Om de genoemde werkzaamheden uit te voeren wordt de vijver drooggelegd. In voorbereiding hierop zullen de aanwezige vissen onder begeleiding van een hierin gespecialiseerd bedrijf worden gevangen en verplaatst naar een andere locatie.
De gemeente Kerkrade is inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Medio december zal gestart worden met het uitbaggeren en omvormen van de vijver.

Ligging vijver. Nabij het centrum van Kerkrade ligt het parkachtige bosgebied Hambos. Aan de rand van het Hambos, tussen het spoortracé en de Hambosweg, ligt de VVV vijver. Deze visvijver werd in de jaren veertig van de vorige eeuw aangelegd in opdracht van de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer. De vijver wordt hoofdzakelijk gevoed door in het gebied aanwezige waterbronnen en loost via een paddenpoel aan de nabij gelegen Anselderbeek. De VVV vijver wordt door leden van E.K.H. Goudwinde gebruikt als visvijver.

Foto VVV vijver

Geef een reactie