OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN GEMEENTE SIMPELVELD

 

BEKENDMAKING BESLUIT AANWIJZING DAGEN COLLECTIEVE FESTIVITEITEN 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bij besluit van 14 november 2017 met toepassing van artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening de volgende dagen in 2018 heeft aangewezen als collectieve festiviteit.

 

De gehele gemeente:

– Oud en nieuw (maandag 1 januari 2018 en maandag 31 december 2018)

– Carnaval (vrijdag 9 februari 2018 tot en met dinsdag 13 februari 2018)

– Koningsdag (vrijdag 27 april 2018)

Kern Simpelveld:

Voorjaarskermis (zaterdag 19 mei 2018 en zondag 20 mei 2018)

Najaarskermis  (zaterdag 29 september 2018 en zondag 30 september 2018)

Kern Bocholtz:

– Auw mentjes bal (zaterdag 27 januari 2018)

– Auw wieverbal (vrijdag 2 februari 2018)

– Voorjaarskermis (zaterdag 12 mei 2018 en zondag 13 mei 2018)

 

 NIET IN BEHANDELING GENOMEN  AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, niet in behandeling hebben genomen wegens niet aanleveren van aanvullende gegevens.

Voor : Plaatsen nieuw bouwbord op bestaande constructie

     Locatie                    : Baneheiderweg ongenummerd Bocholtz

     Datum ontvangst    : 21 september 2017

     Dossiernummer     : 86424

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN, WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : realiseren inrit

Locatie  : Groeneboord 43 te 6351 EC Bocholtz

Dossiernummer : 87129

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 januari 2018.

Voor   : realiseren overkapping met dakterras

Locatie   : Steenberg 83 te 6351 AR Bocholtz

Dossiernummer  : 82343

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 januari 2018.

Bron Gemeente Simpelveld

Geef een reactie