Heerlen zeer tevreden over uitvoering van Wmo-aanpak door Heerlen Stand-By!

Heerlen gaat de overeenkomst “maatschappelijk ondersteuning” met het samenwerkingsverband Heerlen Stand-By! met 4 jaar verlengen. Dat heeft het college vandaag, 7 mei 2019, besloten. Begin dit jaar is er een uitvoerige evaluatie geweest van onder andere de dienstverlening en klanttevredenheid van Heerlen Stand-By! Op basis van de positieve uitkomsten van deze evaluatie verlengt Heerlen het contract met Heerlen Stand-By! met vier jaar. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2023.

 

Heerlen Stand-By! is een samenwerkingsverband van een elftal zorg- en welzijnsorganisaties*, dat ondersteuning biedt aan alle inwoners van Heerlen. Sinds 2017 wordt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Heerlen uitgevoerd door dit samenwerkingsverband. Door verlenging van het contract met Heerlen Stand-By! blijft Heerlen optimale integrale Wmo-ondersteuning bieden aan alle burgers die dat nodig hebben; zonder schotten, onnodige indicaties en aansluitend bij de zorg- en ondersteuningsvraag van de Heerlenaar. Via Heerlen Stand-By! leveren de deelnemende organisaties zorg en ondersteuning passend bij de vraag en wens van de cliënt.

Meer gebruik van eigen netwerk. De begin dit jaar gehouden evaluatie van de uitvoering van de aanpak van de Wet maatschappelijke ondersteuning door Heerlen Stand-By! laat zien, dat de klanttevredenheid over de zorgverlening door Heerlen Stand-By! over het algemeen goed is. Er zijn weinig klachten.

Daarnaast zijn mensen meer gebruik gaan maken van hun eigen netwerk en van het aanbod in hun buurt. De zelfredzaamheid van mensen is toegenomen. Dit laatste is erg belangrijk omdat de cliënt daardoor zo lang mogelijk zelf de regie over zijn leven houdt.

Samenwerking in de zorg .De uitvoering en werkwijze van Heerlen Stand-By! draagt bovendien bij aan de noodzakelijke veranderingen in het sociaal domein. Zorgprofessionals (en niet meer de gemeente) bekijken samen met de zorgvrager welke ondersteuning en zorg nodig is. ‘De professionals met de voeten in de modder krijgen het vertrouwen en de ruimte om vanuit hun deskundigheid en betrokkenheid samen met de burger te regelen wat nodig is. Hierdoor kan de zorg vaak sneller en minder bureaucratisch worden verleend’ aldus wethouder welzijn Peter van Zutphen.

Bovendien dwingt het Samenwerkingsverband de zorg- en welzijnsorganisaties samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren. Heerlen Stand-By! krijgt een jaarlijks vast bedrag om ondersteuningszaken te regelen, waarbij samenwerking tussen de organisaties absolute noodzaak is.

Ontschotting in de zorg. Voordat Heerlen Stand-By! de Wmo-ondersteuning vanaf 2017 is gaan uitvoeren, werd in Heerlen de ondersteuning aan de eigen cliënt door iedere organisatie op zijn eigen manier gedaan. Met Heerlen Stand-By! is dat niet meer het geval. De cliënt krijgt via Heerlen Stand-By! ondersteuning op maat, waarbij de zorg- en welzijnsorganisaties gebruik maken van elkaars kennis en kunde, gebouwen en andere middelen. Het afzonderlijke aanbod is ontkokerd, waardoor de cliënt gerichter ondersteund kan worden bij zijn vraag. Hierdoor zijn de schotten tussen de deelnemende organisaties echt afgebroken en krijgen professionals meer ruimte om te doen wat nodig is.

Tot slot heeft de evaluatie laten zien dat de samenwerking tussen Heerlen Stand-By! en gemeente Heerlen zowel op beleidsmatig als bestuurlijk niveau soepel en effectief verloopt. Uiteraard een belangrijk gegeven voor een continuering van de aanpak van de Wmo-uitvoering door Heerlen Stand-By!

 Het samenwerkingsverband Heerlen Stand-By! wordt gevormd door Alcander, Cicero Zorggroep, LEVANTOgroep, MeanderGroep, Mondriaan, NOVIzorg, Stichting Oase (onderdeel van LEVANTO-groep), Radar, Relim, SGL en Zorggroep Triade.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie