Onjuiste berichtgeving over vervangen pinakel Basiliek Meerssen

In het tv-programma ‘Uitgelicht’ van de lokale omroep Meer Vandaag (uitgezonden op 17 november en de dagen erna) deed Pastoor Van Meijgaarden enkele uitspraken over de handelwijze van het gemeentebestuur betreffende de restauratie van een afgebroken pinakel van de Basiliek. Hierop volgden publicaties van Meer Vandaag over ditzelfde onderwerp via website en facebook. Helaas klopt deze berichtgeving inhoudelijk niet. Het College van B&W geeft daarom graag nadere uitleg hierover.
Pinakel
Een pinakel is een torenvormige beëindiging op o.a. steunberen, luchtbogen of gevelelementen van een kerk-gebouw. Een van de pinakels van de basiliek was na een storm in maart afgebroken en naar beneden gevallen (gewicht: ca. 3.000 kg!).
Vergunning verplicht bij een rijksmonument
De Basiliek is een rijksmonument met een zeer hoge cultuur-historische waarde. Voor de vervanging van een pinakel moet het kerkbestuur vooraf een vergunningsaanvraag indienen bij de gemeente. Dat is wettelijk verplicht. Het gaat hier namelijk om de restauratie en reconstructie van een monument. Dat is dus geen vrije keuze van het gemeentebestuur, maar verloopt volgens een procedure gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving. Daarnaast is het vergunningstraject ook noodzakelijk vanwege de veiligheidsrisico’s, aangezien het om een constructieve ingreep gaat.
Stilleggen werkzaamheden
De gemeente heeft de herstel-/vervangingswerkzaamheden nooit stilgelegd, zoals werd beweerd. Toen de gemeente merkte dat herstel van de pinakel zou gaan plaatsvinden, hebben we het kerkbestuur uitgenodigd voor overleg nog vóórdat de werkzaamheden begonnen waren. Tijdens dit overleg heeft de beleidsmedewerker het kerkbestuur erop gewezen dat voor de geplande werkzaamheden een vergunning wettelijk verplicht is en aangevraagd dient te worden. De aannemer had eerder willen beginnen, maar kon pas starten nadat het vergunningstraject was doorlopen.
Bouwsteiger
Door de bouwsteiger wordt de toegang tot de basiliek bemoeilijkt voor mensen die minder goed ter been zijn – uiteraard vervelend, maar dat is niet aan de gemeente te wijten. De bouwsteiger is langer blijven staan dan door het kerkbestuur gepland was. Ook dat is niet aan de gemeente te wijten. Had het kerkbestuur eerder met de gemeente contact opgenomen en eerder de bouwvergunning aangevraagd, dan had de planning van de aannemer betreffende het plaatsen van de steiger daarop afgestemd kunnen worden.
Urgentie
Het college begrijpt de urgentie die het kerkbestuur van de basiliek voelde, maar dat mag geen reden zijn om het vergunningsproject niet of niet zorgvuldig te doorlopen. Overigens heeft de gemeente de vergunningsaanvraag – toen die eenmaal was ontvangen – met spoed behandeld en ook zo snel mogelijk afgehandeld.
Legeskosten
Voor dit soort vergunningsaanvragen moeten legeskosten worden betaald. De hoogte van de leges is gebaseerd op een bepaald percentage van de bouwkosten. De vergunningsaanvraag van het kerkbestuur is door de betreffende afdeling conform de legesverordening afgehandeld en de legeskosten zijn volgens de voor iedereen geldende regels in rekening gebracht.
Gesprek
Over dit alles heeft op donderdag 21 november een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeente en het kerkbestuur, waaronder de pastoor. Het kerkbestuur heeft in dat gesprek begrip getoond voor de zienswijze en aanpak van de gemeente. Beide besturen hebben in dat gesprek nogmaals uitgesproken dat zij hechten aan een goede en constructieve samenwerking.
Het gemeentebestuur betreurt de berichtgeving van Meer Vandaag. Met name het feit dat er geen hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden vóór de uitzending/berichtgeving. Daardoor was er sprake van eenzijdige en onjuiste berichtgeving, die zorgde voor negatieve beeldvorming over de handelwijze van de gemeente. Het college hoopt dit met deze publicatie rechtgezet te hebben.

Tekst Gemeente Meerssen/Foto Wikimedia

Geef een reactie