Heerlen, Kerkrade en Simpelveld nodigen marktpartijen en energiecoöperaties uit om met plannen te komen voor windmolens in Parkstad-Zuid.

 

 

Eind 2019 zijn de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld gestart om samen met de omgeving te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van windmolens in het gebied Parkstad-Zuid. Deze maand hebben de gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld groen licht gegeven om ontwikkelaars uit te nodigen om, rekening houdend met de gemaakte afspraken over wat er wel en niet kan en mag, te komen met concrete plannen voor het plaatsen van windmolens. Een voor iedereen toegankelijke informatieve, vanwege coronamaatregelen digitale, bijeenkomst over dit onderwerp vindt eind januari 2021 plaats.

 

Alle Parkstadgemeenten hebben met elkaar afgesproken dat ze in 2040 energieneutraal willen zijn en werken samen in Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). Vanuit het Nationaal

Klimaatakkoord ligt er bovendien de plicht om bij te dragen aan het halveren van de CO2 uitstoot (dat wordt ook in Zuid-Limburg verankerd in de Regionale Energie Strategie). Om dit te bereiken is het nodig dat er in de regio zelf evenveel energie wordt opgewekt via duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie, dan dat er wordt verbruikt.

Participatie. Om bewoners, bedrijven en energiecoöperaties uit Parkstad-Zuid te betrekken zijn er begin 2020 verschillende werksessies georganiseerd. Tijdens deze werksessies is nagedacht over mogelijke gebieden waar de windmolens kunnen komen, de effecten van windenergie en de voordelen voor de directe omgeving. Op basis van de resultaten van deze werksessies zijn de technische mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens verder verkend. Samengevat komt het erop neer dat het plaatsen van windmolens bij of op bedrijventerreinen, langs auto(snel)wegen en in aansluiting met windmolens op Duits grondgebied de voorkeur heeft én dat er, als dat aan de orde is, een rechtvaardige verdeling van de lusten en lasten is, waarbij rekening gehouden wordt met de mate van overlast die een omwonende heeft.

Het wordt tijd dat we de daad bij het woord voegen. We hebben nogal wat te doen om onze energievoorziening in te richten op de toekomst. Maar dat is ook goed voor onze regionale economie en onze samenleving. Al het geld dat we nu via de energierekening betalen vloeit weg uit de regio. Nu is er de kans dit geld in de regio te houden en tegelijk te investeren in de broodnodige verduurzaming’. 

Wethouders Claessens (Heerlen), Schneider (Kerkrade) en Schleijpen (Simpelveld)

Zoekgebieden.De gebieden in Parkstad-Zuid waar windmolens kunnen komen, liggen grofweg tussen Heerlerbaan en Bocholtz, Simpelveld en Kerkrade-West. Bij het plaatsen van windmolens moet o.a. rekening worden gehouden met geluidbelasting van woningen, buizen in de grond en nabijgelegen (spoor)wegen. Daardoor blijven maar een paar, technisch geschikte plaatsen over voor windenergie in Parkstad-Zuid. Over een gebied dat bij het Nationaal Landschap hoort maar dat verder technisch geschikt lijkt, zijn de gemeenten in gesprek met de Provincie Limburg.

Lokaal eigendom De samenwerkende gemeenten hebben als voorwaarde gesteld dat in de plannen voor windenergie,    de opbrengsten van de windmolens deels toe komen aan de lokale gemeenschap. Hierbij wordt gestreefd naar 50 procent lokaal eigendom. Het ligt voor de hand dat er ook gekeken wordt naar de betrokkenheid van energiecoöperaties. Uiteraard moeten partijen haalbare plannen indienen, bijvoorbeeld op het gebied van financiën en aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarbij wordt van hen verwacht dat zij de directe omgeving betrekken bij het opstellen van de plannen.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie