Verbetering woningaanbod in Oud Nieuwenhagen

Het woningaanbod in Oud Nieuwenhagen wordt verbeterd. Dat staat ook in het Buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen. In de tweede helft van januari besluit de gemeenteraad van Landgraaf of zij een bijdrage van €574.000 toekent aan een van de projecten dat hier onderdeel van is.

Het deelproject behelst onder andere de aankoop van 45 particuliere woningen door woningcorporatie HEEMwonen, de sloop van circa 60 huurwoningen en de bouw van ongeveer 20 energiezuinige, levensloopbestendige huurwoningen over een periode van 10 jaar. Een belangrijk onderdeel van de verdere uitwerking van de plannen is de participatie van bewoners.

Buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen. Eén jaar geleden stelde de gemeenteraad van Landgraaf het ‘Buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen’ vast. Dit plan bevat een integrale visie op de aanpak van de achterstanden in de buurt Oud Nieuwenhagen. In het daarbij behorende uitvoeringsprogramma is gekozen voor een meerjarige, gebiedsgerichte aanpak. Hierbij wordt ingezet op de sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en economische opgaven. De ruimtelijke opgaven bestaan uit het verbeteren van het woningaanbod door renovatie, transformatie, sloop en nieuwbouw. Daarbij creëren we ook ruimte voor vergroening, wateropvang en mogelijk parkeren.

Deelproject. In het kader van de buurtaanpak heeft woningcorporatie HEEMwonen een (deel)project uitgewerkt. Dit behelst de aankoop van 45 particuliere woningen door woningcorporatie HEEMwonen. Het plan is om de aan te kopen woningen in het gebied Oud-Nieuwenhagen toe te voegen aan de voorraad huurwoningen. Daarnaast is de woningcorporatie voornemens om na de sloop van 60 huurwoningen circa 20 energiezuinige levensloopbestendige huurwoningen te realiseren. Deze woningen voorzien in de groeiende behoefte naar toegankelijke woningen voor senioren en zijn ook geschikt voor alleenstaanden of gezinnen. De voorgenomen sloop biedt tevens ruimte voor vergroening in het gebied.

Uitvoering afhankelijk van de bijdragen van alle partners en Regio Deal Parkstad. De realisatie van de plannen is afhankelijk van de bijdragen vanuit de gemeente Landgraaf, de provincie Limburg (KLC), de Stadsregio Parkstad Limburg en het Rijk (Regio Deal). De gemeenteraad van Landgraaf neemt deze maand een besluit over het leveren van haar financiële bijdrage. De komende maanden wordt duidelijk of ook de andere partners de noodzakelijk bijdragen toekennen. Dit deelproject wordt vervolgens ingediend voor een bijdrage uit de Regiodeal Parkstad.

Bewonersparticipatie . Als alle partijen meedoen, worden de plannen verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan participatie van de bewoners. Om nog beter zicht te krijgen op wensen en behoeften zullen de contacten met bewoners tevens benut worden om onderwerpen als veiligheid en leefbaarheid te bespreken. De wijze waarop dit gestalte krijgt maakt onderdeel uit van de verdere planvorming.

Andere lopende deelprojecten. De uitvoering van enkele andere deelprojecten start dit jaar. Dit zijn:

  • de bouw van 17 woningen in Heiveld, de sloop van 24 duplexwoningen en een voormalig kantoorpand en het terugbouwen van 21 levensloopbestendige betaalbare huurwoningen.
  • de plannen voor de transformatie van de voormalige apotheek op de hoek Emmastraat/Prins Bernhardstraat zijn verder uitgewerkt. Na de sloop van het bestaande leegstaande vastgoed pand, wordt hier een zorgcomplex gerealiseerd.
  • het deelproject transformatie Hoogstraat. Hiervoor is een bijdrage uit de Regiodeal Parkstad toegekend van 1,5 miljoen euro. De eerste aankopen langs de Hoogstraat zijn inmiddels gerealiseerd om deze weg te transformeren van winkel- naar woonstraat. Ook de verkeersveiligheid krijgt in dit project bijzondere aandacht.Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

     

Geef een reactie