Landgraaf wint juridische strijd tegen ministerie SZW en ontvangt alsnog 866.670 euro.

 

 

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Op grond van deze wet kregen gemeenten van het ministerie een gebundeld budget voor de uitvoering van meerdere uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken, waaronder ook de bijstandsuitkering. Sinds de invoering van de wet kampt Landgraaf met tekorten op de uitkeringen binnen de Participatiewet.

 

Landgraaf is het oneens met de manier waarop het budget wordt berekend en voert sinds 2015 juridische procedures om aan te tonen dat het budget voor Landgraaf verhoogd moet worden. Na een lange juridische strijd werpt de vasthoudendheid nu ook letterlijk zijn vruchten af. De rechtbank van Roermond heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Over het jaar 2015 ontvangt de gemeente alsnog 866.670 euro.

 

Wethouder Christian Wilbach, verantwoordelijk voor de Participatiewet én financiën, is tevreden met dit eerste resultaat. ‘Sinds 2015 komen we jaarlijks tussen de 500.000 en 1,1 miljoen te kort op de uitkeringen. Dan heb je het over ruim 4,5 miljoen tot en met 2020. Dat is heel veel geld dat we moeten bijplussen uit onze reserve. Geld dat we ook voor andere zaken hard nodig hebben.’

‘Ondanks dat het model telkens verbetert, blijft Landgraaf onder de streep een tekort houden,’ vervolgt Christian Wilbach. Daarom blijven we vechten voor een faire tegemoetkoming. Ik ben blij dat onze gemeente heeft volhard in de juridische strijd. Het is een complex en langdurig traject maar het werpt nu zijn vruchten af. We zijn er nog niet, maar ik houd de hoop erin dat we ook voor de overige jaren gecompenseerd gaan worden.’

Toelichting wetgeving en berekeningen. De BUIG was in 2009 een invoeringswet waarmee gerealiseerd werd dat verschillende geldstromen (toen nog de WWB, IOAW, IOAZ en de WWIK) werden gebundeld tot één geldstroom.  Dit budget is een specifieke uitkering en krijgen gemeenten voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidie. Gemeenten zijn met de invoering van de nieuwe berekeningssystematiek in 2015 zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom de uitkeringen. Deze manier van financieren zou hierbij passend zijn. Het rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast. Dit budget wordt volgens een verdeelsystematiek (het model) onder de gemeenten verdeeld. Heeft een gemeente geld over mag het dit vrij besteden, maar een tekort moet het voor een deel zelf opvangen.

In Landgraaf heeft de toepassing van deze nieuwe berekeningsystematiek in 2015 geleid tot een tekort van bijna 800.000 euro en in 2016 tot een tekort van bijna 1,1 miljoen euro. Het model is sinds de invoering telkens wat verbeterd, maar dekt sinds 2015 niet de kosten die wij maken voor het verstrekken van de uitkeringen.

Toelichting juridische procedure.De gemeente Landgraaf heeft sinds 2015 ieder jaar bezwaar gemaakt tegen de toegekende uitkering. Deze bezwaren zijn door het Ministerie keer op keer ongegrond verklaard.

De gemeente Landgraaf heeft hiertegen beroep aangetekend bij de rechtbank Limburg. Deze heeft het beroep tegen de gebundelde uitkeringen van 2015 en 2016 gegrond verklaard. Op 29 januari 2021 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een herberekening over 2015 en 2016 gedaan. Deze herberekening vond echter plaats op basis van het model budgetten BUIG van 2017. Omdat ook tegen het budget van 2017 beroep is aangetekend, is tegen deze berekening op 19 februari 2021 wederom bezwaar aangetekend.

Concreet houdt dit in dat de gemeente Landgraaf 866.670 euro heeft ontvangen op basis van de herberekening van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het jaar 2016 is eveneens een herberekening gedaan. Alleen heeft deze berekening ertoe geleid dat deze op een lager budget voor 2016 uitkwam. Daarmee heeft deze uitkomst geen recht gedaan aan de uitspraak van de rechter. We worden hiermee namelijk nog steeds onevenredig benadeeld. Ook past toepassing van het 2017 model niet bij het feit dat ook tegen dit model een beroepszaak loopt. Om die reden is dan ook tegen de besluiten van het ministerie inzake de herberekening over 2015 en 2016 beroep aangetekend. Tegen de uitspraak van de rechter over de jaren 2017 tot en met 2020 is hoger beroep aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep.

Foto®ParkstadActueel

Geef een reactie