Hoofdmenu

Project WIJ(K) Landgraaf investeert met Regio Deal toekomstbestendig in wijk én mensen.

Vanuit het bredere buurtontwikkelingsplan Oud Nieuwenhagen in Landgraaf wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de wijk gekeken. Op het gebied van fysieke opgaven wonen, de inrichting van de openbare ruimte maar ook naar het (winkel)voorzieningenniveau.   Met 150.000 euro subsidie uit de Regio Deal Parkstad Limburg en 250.000 euro van andere stakeholders en de gemeente Landgraaf voor het project WIJ(K) wordt met name een stevige impuls gegeven op het gebied van leren en werken en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het project loopt tot 31 december 2022.

“Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen. Soms is het lastig om de eerste stap te zetten. Met WIJ(K) willen we daarbij helpen. Met iedereen die mee wil doen gaan we samen kijken wat het doel en de weg daarnaartoe is. Ik nodig mensen uit de wijk uit om deze kans te grijpen. Als je de eerste stap niet zet, weet je nooit hoever je kunt lopen”.

 

Wethouder Christian Wilbach (Landgraaf).

De naam van het project staat voor WIJ (we gaan het samen doen, met en voor elkaar, WIJK (de inwoners van de wijk Oud Nieuwenhagen gaan in de wijk samen en voor elkaar aan de slag en IK (de eigen ontwikkeling van de mensen staat centraal). Inzet van het project is dat mensen uit de wijk meedoen en ontdekken wat ze voor elkaar en de wijk kunnen betekenen én hierbij ook ontdekken wat ze zelf allemaal kunnen. Dit is de eerste stap om de kans op werk vergroten. Het project WIJ(K) biedt hiermee concreet perspectief op werk waarbij maatschappelijke partners op het niveau van de wijk bij de begeleiding en ondersteuning van de kandidaten van dit project betrokken worden. Bij bewezen succes wordt deze aanpak een structureel fundament binnen een langjarige gebiedsgerichte aanpak.

Door een open werving, in samenwerking met partners op wijkniveau, worden inwoners van Nieuwenhagen uitgenodigd om deel te nemen. Deelnemers starten met  workshops die handvatten geven om in de wijk aan de slag te gaan op het gebied van zorg, groen, schoonmaak, gezondheid en handig. Per richting  zijn gemiddeld twaalf plekken beschikbaar (dus zestig deelnemers minimaal). Iedere richting bestaat uit 10 workshops. Daarnaast kunnen ook mensen meedoen die de basisvaardigheden vanuit de workshops niet nodig hebben. Hiermee is sprake van een groter bereik dan alleen de deelnemers aan de workshops. Doel van de vijf richtingen waarin de workshops gegeven worden is  om de deelnemers toe te rusten om taken en opgaven in de eigen wijk aan te pakken. Na de workshops volgt een praktijkperiode van maximaal 1 jaar in de wijk zelf. De workshops en de praktijkperiode bieden tezamen het perspectief op een mogelijke doorontwikkeling naar verdere scholing en/of werk. De vijf richtingen zijn gekozen vanwege de goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Het Mensontwikkelbedrijf van de gemeente Landgraaf biedt tijdens dit traject intensieve begeleiding aan de deelnemers richting opleiding en werk. Maar ook bij het vinden van een geschikte vrijwilligersplek.  Hierbij is ook aandacht voor zaken die het perspectief op werk in de weg zitten zoals het hebben van (problematische) schulden.

Regio Deal Parkstad en gebiedsgerichte meervoudige aanpak. In de regio Parkstad is er sprake van een relatief lage arbeidsparticipatie. Binnen de Regio Deal wordt middels projecten gewerkt aan het inlopen van deze , ten opzichte van de rest van de provincie Limburg forse sociaaleconomische achterstanden, die vaak al generaties lang bestaan in combinatie met de aanpak van de fysieke opgaven in verschillende wijken (renoveren, slopen en opbouwen). Met de projecten binnen het werkveld Onderwijs-Arbeidsmarkt, en dus ook met het project WIJ(K), wordt geprobeerd om werk met werk te maken.

Met de Regio Deal wordt door Staderegio Parkstad Limburg samen  met de Rijksoverheid en de Provincie Limburg ingezet op het verbeteren van de brede welvaart van de  inwoners van Parkstad. Onder meer door het aanpakken van onderwijsachterstanden en gezondheidsrisico’s én het verbeteren van perspectief op werk, waarmee de sociaaleconomische structuur in de regio wordt versterkt.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 (Volgend nieuwsbericht) »